คลั งยื นยัน ใช้สิ ทธิ์คนละค รึ่ง วันล ะไม่ถึง 150 เอ าไปท บวันอื่ นได้

โคร งการ www.คนลvะค รึ่ง.com เปิ ดให้ปรvะชาช นเริ่ มใช้งานตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 โดยแต่ละคน

จะมีง บประม าณจากรั ฐบ าลให้ใช้วันละไม่เ กิน 150 บ าทต่อวัน แต่ย อดรวมทั้งหมดไม่เกิ น

3,000 บ าท เท่ ากับว่า ใช้สิ ทธิโคร งการนี้ได้ 20 วัน

อย่ างไรก็ตาม ก็มีคนสงสั ยว่า ถ้าหากเราใช้ไม่ค รบ 150 บ าทต่อวันในส่วนของภ าครั ฐ จะเสี ยสิท ธิจากส่วนต่างหรือไม่

ร้านค้ าโค รงการคนละค รึ่ง

ล่าสุด วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ได้มีผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า น างส าวสุภัค ไชยวร รณ รองผู้อำน วยการ

สำนั กงานเศร ษฐกิจการค ลัง (สศค.) เปิ ดเ ผยว่า หากปรvะชาช นใช้จ่ ายไม่ถึง 150 บ าทต่อวัน

วงเงิ นที่ภ าครั ฐช่วยจ่ ายจะไม่ถูกตั ดอ อก สามา รถท บไปในวันอื่ นได้ แต่ต้องไม่เ กิน 150 บ าทต่อวัน และ 3,000 บ าท

ของย อดทั้งหม ดยกตัวอย่ างเช่น สม มติซื้ อของวันละ 200 บ าท รั ฐช่ วยจ่าย 100 บาท เราอ อกเอง 100 บ าท

เหลือ 50 บ าท ก็สามารถนำไปท บได้ และจะทำให้เราสามารถใช้สิ ทธิโค รงการคนละค รึ่ง ได้นา นถึง 30 วัน

ข้อมูลsiamstreet

Show More