ปฏิ ทินการจ่ ายเ งินค่ าตอบเเ ทน อสม. ปร ะจำปี 64

เรื่อง ขอแ จ้งปฏิ ทินการทำงานสำหรับการจ่ ายเ งิน ค่ าป่ วยการของอาสาสมั ครสาธา รณสุขประจำห มู่บ้ าน (อสม.)

ตามโ ครงการบูรณาการฐ านข้อมูลสวั สดิการสังคม ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2564

สิ่งที่แนบมาด้วย : ปฏิ ทินการจ่ายเงิ น ค่ าป่ วยการอาสาสมั ครสาธ ารณสุขประจำหมู่บ้ าน (อสม.) 2564 จำนวน 1 ฉบับ

วัน จ่ ายเงิ นค่ าป่ วยการ อสม.

เดื อนตุลาคม 62 โอน 13 พ.ย. 63

เดื อนพฤศจิกายน 63 โอน 15 ธ.ค. 63

เดื อนธันวาคม 63 โอน 15 ม.ค. 64

เดื อนมกราคม 64 โอน 15 ก.พ. 64

เดื อนกุมภาพันธ์ 64 โอน 15 มี.ค. 64

เดื อนมีนาคม 64 โอน 12 เม.ย. 64

เดื อนเมษายน 64 โอน 14 พ.ค. 64

เดื อนพฤษภาคม โอน 15 มิ.ย. 64

เดื อนมิถุนายน 64 โอน 15 ก.ค. 64

เดื อนกรกฏาคม 64 โอน 13 ส.ค. 64

เดือ นสิงหาคม 64 โอน 15 ก.ย. 64

เดื อนกันย ายน 64 โอน 15 ต.ค. 64

*สำหรับเดื อนกันย ายน 64 อาจจะมีการเปลี่ ยนแป ล งเหมื อนทุกๆปี

ขอบคุณข้อมูล ฌกส-อสม

Show More