ชา วส วนเ ฮลั่ น ราค าย างพาร าพุ่ ง สูงสุ ดในรอบ 3 ปี

มีร ายงานว่าราค าย างได้ปรั บตัวสู งขึ้น ตั้งแต่สัปด าห์ที่แล้ว และล่าสุดราค าย างแผ่ นรมควัน ชั้น 3 ที่ ตล าดกลางย างพ ารา

จังหวั ดสงขลา พุ่ งขึ้นไปแ ตะร ะดั บสู งสุด 77.72 บ าทต่อกิโล กรัม จากว านนี้ที่ราค าอยู่ที่ 72.52 บ าทต่อกิโลก รัม หรือ

วันเดี ยวขึ้นไปถึง 5 บ าท ขณะที่ราค าย างยังคงอยู่ในแนวบวกอย่ างต่อเนื่ อง และท ะลุแนวต้ านสูงสุ ดในร อบ 3 ปี 5

เดื อนโดยปั จจัยที่ส่งผลด้ านราค าย างมาจากอาก าศในกลุ่ มประเท ศผู้ผลิ ตย างที่มีฝนต กชุก และเกิ ดน้ำท่ วม และยังมีพ ายุโม ลาเบ

ซึ่งเป็นพ ายุลู กใ หม่ที่กำลังขึ้นฝั่งเวี ยดนาม ทำให้มีฝนต กเพิ่ มขึ้นอีกในช่วงสั ปดาห์นี้ ส่งผ ลให้ผลผ ลิตย างออกสู่ตล าดน้อยลง

ประก อบกับช่วงนี้ตรงกับกำหนดส่งม อบย างตามสั ญญาซื้ อข ายที่ทำไว้ล่ วงหน้า ส่งผลให้ผ ลิตย างที่ออกสู่ตล าดไม่

เพี ยงพอกับความต้องการใช้ย าง ที่ยังคงมีแน วโน้มเพิ่ มสู งขึ้น และยังมีการเก็ งกำไรเกิ ดขึ้นในประเทศ

จนเกิ ดความกังวลว่าผลผลิ ตยางจะไม่เพี ยงพอสำหรับความต้องการใช้ของตล าดต่างประเทศ โดยค าดกันว่า

ราค าย างในประเ ทศจะขึ้นไปเเต ะระดับกิโลกรั มละ 80 บ าทได้ในเ ร็วๆนี้

คลิ ปข่าว

ข้อมูลsiamtopic

Show More