เผ ยยอ ดโบนั ส ปี 63 ของ 6 บริษั ท

เรี ยกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่ องราวที่สร้างความฮื อฮาเป็นอย่ างมาก จากช่วงปั ญห าทางด้านเศ รษฐกิ จที่ผ่านมา

หลายบ ริษัทต่างได้ประกาศปิ ดตัว แต่ทว่าก็ยังมีอีกหลายบริ ษัทที่ได้ประกาศแ จกโ บนัสให้กับพนั กงาน

โดยในวันนี้เราจึงได้รวบร วมเหล่ าบริ ษัท ที่ได้มีการประก าศแจ กโ บนัสมาให้ได้ชมกัน เพื่อเป็นอีกหนึ่ งทางเลื อก

สำหรับใ ครที่อย ากไปสมั ครงาน โดยท างเพจ สา ยข่ าวโร งงาน ได้มีการร ะบุไว้ เรามาดูกันว่ามีบริ ษัทไหนกันบ้ างบ้ าง

1. บริ ษัท MG ภายในนิคมอุต สาหกร รมเหมรา ชอีสเทิ ร์น

ซีบอ ร์ด แห่ งที่ 2 จังหวัดชลบุรี

สรุ ปตัวเ ลขโ บนัส 2เดื อน เงิ นบ วกพิเ ศษ 40,000บ าท แล้วแบ่ งจ่ ายเป็น 2 รอบ ได้แ ก่ ช่วงปีใหม่ และสงกร านต์

2.บริ ษัท มิตซู บิชิ อิเล คทริค ไทย ออโต้-พ าร์ท จำกั ด

เข ตอุตส าหกร รมสย ามอีสเทิ ร์น 60/16 หมู่ 3 ต.ม าบย างพร อ.ปลว กแดง จ.ระยอง

ทางบริ ษัทจ่ายโ บนัสในปี63 มีดังนี้

5.5เดื อนบวกเงิ นพิเศษ 13,000 บ าท

ปรั บเงิ นขึ้นอีก 3.2+130

บริ ษัท มิต ซูบิชิ อิเล คทริค

3. บริ ษัท ยาม าเซอิ (ประเ ทศไทย) จำกัด

นิคมอุ ตสาหกร รมอีสเทิ ร์นซีบ อร์ด ปลว กแดง อำเภอปล วกแดง ระยอง

สรุ ปตัวเล ขโ บนัส 4เดื อน เงิ นบ วกพิเ ศษ 30,000บ าท

4.โยโ กฮามา ไทร์ แมนูแฟ คเจอริ่ง ประเท ศไทย

ตำบล มาบย างพร อำเภ อปล วกแดง ระยอง

สรุ ปตัวเล ขโ บนัสปี 63

เก รด s 4.5เดื อน บวกเงิ นพิเ ศษ28,000

เก รด A 4.4เดื อน บวกเ งินพิเ ศษ28,000

เ กรด B 4.3เดื อน บวกเ งินพิเ ศษ28,000

เ กรด C 4.2เดื อน บวกเ งินพิเ ศษ28,000

โยโก ฮามา ไทร์

5.บริ ษัท มิต ซูบิชิ เทอร์โบชา ร์จเจอร์ เอเซี ย จำกัด

ตำบล พานทอง อำเภอพา นทอง ชลบุรี

สรุ ปตัวเ ลขโบนั สปี63 3.8 เดื อน เงิ นบ วกพิเ ศษ 15,000บ าท

สงกร านต์ 3000 บ าท เงิ นขึ้น 3%

6.บริ ษัท มิต ซูบิชิ สมุ ทรป ราการ

รุปตัวเล ขโบ นัสปี63 5เดื อน

เงิ นบวกพิเ ศษ 25,000บ าท

ข้อมูลsiamtopic

Show More