โคร งการคนละค รึ่ง เตรี ยมลงร อบใหม่ หลัง 10 พ.ย. 63

รัฐบ าลเตรี ยมเปิ ดให้ลงท ะเบี ยน www.คนละครึ่ง.com รอบใหม่ หลัง 10 พฤศจิกายน 2563

โดยเป็นการยกเ ลิกสิ ทธิจากคนที่ไม่ได้ใช้งานใน 14 วัน ไม่ใช่ขย ายสิ ทธิเพิ่มจาก 10 ล้านคน

จากกรณีที่มีการเปิ ดให้ลงท ะเบี ยน www.คนละค รึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563

ซึ่งก็มีคนลงท ะเบี ยนครบทั้ง 10 ล้านคนเรี ยบร้อยแล้ว ขณะเดี ยวกันก็มีคนหวังว่ารั ฐบ าลจะขย ายโ ครงการ เปิ ดให้ลงทะเบี ยนเพิ่มอีก

ล่าสุด วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรั ฐบ าล เปิ ดเผยว่า โครงการคนละค รึ่ง

จะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนใหม่อีกครั้งหลังวันที่ 10 พฤศจิก ายน นี้ อย่ างไรก็ต าม ไม่ได้เป็นการขย ายสิ ทธิเพิ่มจาก 10 ล้านคน

แต่เป็นการเอาสิ ทธิที่เหลื อจากคนที่ไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน มาลงทะเบี ยนใหม่

ทั้งนี้ คุณส มบัติของผู้ที่ลงทะเบี ยนใหม่ยังเหมือนเดิมคือ

– มีบั ตรประจำตัวประชาช นเป็นบุค คลสัญชา ติไทย

– อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบี ยน

– ไม่เป็นผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ขณะเดี ยวกันตอนนี้มีคนใช้จ่ายในโค รงการแล้วกว่า 2.6 ล้านคน รวมมูลค่ า 1.25 พันล้านบ าท

ข้อมูลkapook.

Show More