ธนาค ารไทยพ าณิ ชย์ กู้ง่ ายอนุมั ติไว ไม่ใ ช้คนค้ำยื ม 30,000 บ าท ผ่ อนนาน 60 เดื อน

เรี ยกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่ อดีๆที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่ างมาก สำหรับสินเชื่ อของธนาค ารไ ทยพาณิ ชย์

เรี ยกว่าเป็นีอกหนึ่งสินเชื่ อที่หลายคนบอกว่า กู้ง่ ายอนุ มัติไวไม่ใช้คนค้ำ 20,000 ผ่อ นนาน 24 เดือน

สินเ ชื่อ บุคคล Speedy Loan จากทาง ธนาค าร SCB ไทยพาณิชย์ สามารถสมัครขอ สินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยื ม ยื มเงิ นสด ได้แบบง่าย ๆ

โดยที่ไม่ต้องใช้ หลักทรั พย์หรือ บุคคล มาค้ำ ประกัน และรับ เ งินสด เ งินด่วน เข้าทาง

บัญชี ธนาค าร พร้อมกับมี วงเงิ น ให้กู้ได้ สูงสุดถึง 5 เท่าของเ งินเดือน สะด วกและสบ าย

กับหลายๆ ช่องทาง ในการ ผ่อ นชำระ เ งินคืนอีกด้วย

การขอ สินเ ชื่อ เ งินให้กู้ยื ม ทั่วไป

สมั ครแบบง่ ายๆ โดยที่ ไม่ต้องมี หลั กทรั พย์ หรือ บุคคล มาค้ำ ปร ะกัน

เมื่อเราได้ขอ สินเ ชื่อ แล้วได้รับ อนุ มัติ ทางธนาค าร ก็จะ โอน เ งิน เข้าทาง บัญชี ธนาค าร ที่ทาง ลู กค้ า แจ้ งไว้

เ งินให้กู้ยื ม มี วงเ งิน อนุ มัติ ที่ 20,000 ถึง 3,000,000 บ าท

-ถ้าต้องการกู้ที่ 20,000 – 30,000 บ าท สาม ารถผ่ อนได้น าน สูงสุดที่ 24 เดื อน

-ถ้าต้องการกู้ที่ 30,001 – 99,999 บ าท สาม ารถผ่ อนได้น าน สูงสุดที่ 60 เดื อน

-ถ้าต้องการกู้ที่ 100,000 – 3,000,000 บ าท สา มารถผ่ อนได้น าน สูงสุดที่ 72 เดื อน

การผ่ อนชำระ ทางธนาค ารจะหัก ร ายเดื อน ที่เดื อนละเท่า ๆ กัน

และคิด ดอกเบี้ ยแบบ ลดต้น และ ลดดอก

ระยะ เวลา ในการ ผ่อ นชำระ เงิ นคืน ขั้นต่ำที่ 12 เดือน สูงสุดที่ ไม่เกิน 72 เดือน

เอกสาร การขอสินเ ชื่อ เ งินให้กู้ยื ม

-สำเ นา บั ตรปร ะจำตัว ประชาช น เพียงแค่ อย่ างเดี ยว หรือ สำเนา บัตร ข้าราชการ ที่มีเลข ปร ะจำตัว ประชาช น พร้อม สำเนา ทะเบี ยนบ้ าน

-ส ลิป เงิ นเดื อน ในเดือนล่าสุด หรือ หนังสือ รับรอง เงิ นเดื อน ย้อนหลังที่ 3 เดือน สำหรับ พนักงาน ประจำ

-สำเนา หนังสือ จดท ะเบี ยน ห้าง หุ้น ส่วน จาก กระท รวงพาณิ ชย์ และ สำเนา ใบแจ้ง ยอด เงิ นฝาก

ย้อนหลังที่ 6 เดือน สำหรับ เจ้าของ กิจการ

-สำเนาบั ญชี ธนาค าร หน้าแรก ที่ต้องการให้ โอนเ งิน เข้า

เงื่ อนไขโดยรวม

-อัต ราดอกเ บี้ย สินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยื มบุคคล Speedy Loan ใช้กับ ลู กค้ าที่สมั ครและได้รับ อนุ มัติ

ในระหว่างวันที่ 1 ต.ค – 31 ธ.ค 2563 เท่านั้น

-ระยะ เวลา ในการ ผ่ อน ขั้นต่ำที่ 12 เดือน สูงสุดที่ ไม่เกิน 72 เดือน

-การ อนุ มัติ สินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยื ม เป็นไปตาม ธนาค าร กำหนด เท่านั้น

ใครที่สนใจสามารถ สอบถาม เพิ่มเติ มได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777

ข้อมุลhorasep.fastnewsth

Show More