อา ยุมากก็กู้ได้ ออ มสินเปิ ดสินเชื่ อใหม่ ให้สู งสุด 2 เเส นบ าท

ธนาค ารออมสินนอกจากปล่อยสินเชื่ อเ งินกู้ช่วยเหลือผู้ประกอบการได้รับผลกร ะทบโ ควิด-19 เช่ น

สินเ ชื่อพลังฐานรากหรือให้พักชำระเ งินต้นเเละดอกเ บี้ย เเล้วรู้หรือไม่ธนาค ารออมสินยังให้ความสำคัญ

กับผู้สูงวัยด้วยการออกสินเ ชื่อประชารั ฐเพื่อผู้สูงวัยให้กู้รา ยละไม่เกิน 2 เเสนบ าทต่อคนส่วนร ายละเอียด

เเละเงื่อนไขการกู้ยื มเงิ นเป็นอย่ างไรนั้นเช็ กเงื่ อนไขได้จากบร รทัดถัดจากนี้

เพื่อเป็นทุนหรือเป็นเงิ นทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจทดเเทนการใช้หนี้นอกระบบ

รา ยละเอียดสินเ ชื่อ

จำนวนเงิ นให้กู้

ให้กู้ตามความจำเป็นเเละความสามารถในการชำระคืนไม่เกิน 200,000 บ าท

ทั้งนี้เมื่อรวมสินเชื่ อโครงการธนาค ารประชาช นทุ กประเภทต้องไม่เกิน 200,000 บ าท

โดยผู้สูงอายุที่สามารถกู้ได้ต้องมีอายุ 60 ปี ขึ้นไปโดยเมื่อรวมเวลาในการผ่อนเเล้วต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี เช่ น

อายุ 62 ปี ยื่นกู้เเละผ่อนชำระ 4 ปี เเบบนี้กู้ได้(รวมระยะกู้+ผ่อน = 66 ปี ซึ่งไม่เกินกำหนด)

อายุ 66 ปี ยื่นกู้เเละผ่อนชำระ 3 ปี เเบบนี้กู้ได้(รวมระยะกู้+ผ่อน = 69 ปี ซึ่งไม่เกินกำหนด)

อายุ 69 ปี ยื่นกู้เเละผ่อนชำระ 3 ปี เเบบนี้ไม่ได้(รวมระยะกู้+ผ่อน = 72 ปี ซึ่งเกินกำหนด)

ธนาค ารจะคิดอัตราดอกเบี้ ยตามเกณฑ์ของสินเ ชื่อ ต้องกู้เเละเลือกผ่อนไม่ต่ำกว่า 3 ปี(36 งวด)เเละไม่เกิน 10 ปี(120 งวด)

ดอกเ บี้ย

อัตร าดอกเ บี้ยเป็นไปตามที่ธนาค ารกำหนด

ระยะเว ลาชำระเ งินกู้

ระยะเวลาชำระคืนเงิ นกู้เเละดอกเ บี้ย ไม่ต่ำกว่า 3 ปี (36 งวด) เเละไม่เกิน 10 ปี (120 งวด)

รา ยละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

เป็นผู้ประกอบการร ายย่อยเช่ นผู้ประกอบการอาชีพค้ าข ายบริการเเละผลิตสินค้ าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย

มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเเละเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเ งินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

มีสถานที่ประกอบอาชีพ/ที่อยู่อาศัยเเน่นอน สามารถติดต่อได้

หลักประกัน

ให้บริษัทประกันสินเ ชื่ออุตสาหกร รมขนาดย่อม(บสย.)โครงการค้ำประกันสินเ ชื่อเพื่อผู้ประกอบการ

Micro Entrereneurs ค้ำประกัน โดยลูกค้ าเป็นผู้จ่ายค่ าธร รมเนี ยมค้ำประกันในอัต ราร้อยละ 2 ต่อปี

ของภาระค้ำประกัน ตั้งเเต่ปีที่ 2 เป็นต้นไปตลอดอายุสัญญา

ข้อมูลkhaoweb

Show More