บัต รคนจน เงิ นเข้า 5 เด้ งส่ วนล ดเพี ยบรี บไปดูเลย

สำหรับผู้ถือบั ตรคนจน ในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ ผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือบั ตรคนจน ราว 14 ล้านคน

จะได้รับสิ ทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แ ก่ผู้มีสิ ทธิบั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ โดยเพิ่มวงเ งินค่ าซื้อสินค้ าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น

สินค้ าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเก ษตรกร รม จำนวน 500 บ าทต่อคต่อเดือน รวมระยะเวลา 3 เดือน

ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้ นับเป็นเดือนที่ 2 แล้วที่ได้รับสิ ทธิ

สำหรับวันนี้วันที่ 1 พฤศจิกายน 63 เงิ นซื้อสินค้ าเข้าแล้วไปใช้สิ ทธิ์กันได้เลย และได้รับสิ ทธิ์ อะไรบ้ างนั้นไปดูกันเลยครับ

1.ซื้อสินค้ า 700-800 บ าท (ตามเกณฑ์ร ายได้)

2.ค่ าเดินรถสาธารณะ 500 บ าท

3.ส่วนลดค่ าซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บ าท (3 เดือนใช้ได้ 1 ครั้ง)

4.เงิ นช่วยเหลือค่ าไฟฟ้า 230 บ าท (1 ครัวเรือนใช้ได้ 1 สิ ทธิ และต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด)

ผู้ใช้สิ ทธินี้อยู่แล้ว สามารถใช้สิ ทธิได้ต่อเนื่อง ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยใช้สิ ทธิและต้องการจะใช้สิ ทธิ

ต้องแจ้งก่อน ที่สำนักงานไฟฟ้าในพื้นที่บ้ านของท่าน

5.เงิ นช่วยเหลือค่ าน้ำประปา 100 บ าท (1 ครัวเรือนใช้ได้ 1 สิ ทธิ และต้องใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด)

ผู้ใช้สิ ทธินี้อยู่แล้ว สามารถใช้สิ ทธิได้ต่อเนื่อง ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยใช้สิ ทธิและต้องการจะใช้สิ ทธิ

ต้องแจ้งก่อน ที่สำนักงานประปาในพื้นที่บ้ านของท่าน

สอบถามรา ยละเอียด โทร.02-1092345 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลsiamnews

Show More