ภาพข บวนแห่ หลว งปู่ป าน

เรี ยกได้ว่าเป็นประเพ ณีที่ชาวไทยปฏิ บัติสื บทอดกันมาทุกปี สำหรับประเพ ณีแ ห่หลวงพ่อป าน ทั้งทางบ กและท างน้ำ

ชาวบ้ านจะพากันอ อกมาร่ วมพิธีกันเป็นจำน วนมาก ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 63 เพจข่าวส ารเมื องปร าการ v2

ได้โพ สต์ข้อคว ามร ะบุว่า

โพ สต์ดังกล่ าว

ภาพจาก ข่าวสา รเมื องปร าการ v2

สาธุ

ภาพจ าก ข่าวส ารเมื องปร าก าร v2

ภาพจ าก ข่าวส ารเมื องปร าการ v2

หล วงปู่ป านเป็นที่เคา รพยึ ดเหนี่ ยวทางใจของชาวสมุ ทรปราการและช าวไ ทยทุกคน

ภาพจาก ข่าวส ารเมืองปร าการ v2

ข้อมูลmumkhao

Show More