บั ตรคนจน เดื อนพฤ ศจิกายน โอ นร วดเดี ยว 700 ถึง 800 บ าท

ที่นี่เราจัดเตรี ยมเรื่องน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เป็นกระแสที่คนในโซเชียลให้ความสนใจในเวลานี้หรือจะเป็นบทความที่น่าอ่านให้แก่ท่านทุกวัน

โดยวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ที่ได้สิ ทธิ์ในการรับเงิ นเยี ยวย าช่วยเหลือของผู้ที่ถือบั ตรคนจน

เดือนพฤศจิกายน ยังเป็นอีกหนึ่งเดือนสำหรับผู้ที่ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จะได้รับการแจ กเงิ นพิเศษ 500 บ าท

ต่อคนโดยจะมีการโอนเงิ นเข้าร วดเดี ยวเลย 700-800 บ าท สำหรับใครที่มีข้อสงสัยว่าเงิ นโอนเข้าวันไหน สามารถตร วจสอบได้ด้านล่างเลย

ผู้ที่ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือบั ตรคนจนมีเฮ เนื่องจากคณะรั ฐมนตรี ได้มีการลงมติเห็นชอบ

เพิ่มเงิ นค่ าซื้อสินค้ าอุปโภค และ บริโภคให้กับผู้ที่ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐอีก 500 บ าท ต่อคนต่อเดือนรวมเป็นระยะเวลา 3 เดือน

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2563 ผู้ที่มีร ายได้ไม่เกิน 30,000 บ าทต่อปี ปกติจะได้รับ 300 บ าท ต่อเดือน

จะได้รับเพิ่มเป็น 800 บ าท ต่อเดือน ในส่วนของผู้ที่มีรา ยได้เกิน 30,000 บ าทต่อปี ปกติแล้วจะได้รับเงิ น 200 บ าท

จะได้รับเพิ่มเป็น 700 บ าทต่อเดือน

จากการตรวจสอบเงิ นสวัสดิการแห่งรั ฐ ที่จะถูกโอนเข้าทุกเดือน สำหรับผู้ที่ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ คนละ 200-300 บ าท

สำหรับเดือนที่แล้ว เงิ นถูกโอนเข้าบัญชีในวันที่ 1 ตุลาคม และต่อมามีเงิ นพิเศษงวดแรกโอนให้ในวันที่ 8 ตุลาคม

เป็นจำนวนเงิ น 500 บ าท เงิ นในส่วนนี้ ไม่สามารถกดเป็นเงิ นสดออกมาใช้ได้ สามารถใช้ได้ผ่านการรูดซื้อสินค้ าเท่านั้น

งวดต่อไปในเดือนพฤศจิกายน 2563 จากการตรวจสอบ การโอนเ งินให้กับผู้ที่ถือบั ตรคนจน หรือ บั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

จะเป็นการโอนแบบรวดเดียว 700-800 บ าท ซึ่งเงิ นจะเข้าบัญชีของผู้ที่ถือบั ตรในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

และ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถ้าหากท่านใดไม่มั่นใจ หรือ ไม่แน่ใจว่าบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐเข้าบัญชีแล้วหรือยัง

สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-109-2345 ในเวลาราชการ

Show More