สา วโพ สต์ลุ งทำกระ ทงมาว างหน้ าบ้ าน อันละ 10 บ าท

สา วโพ สต์ลุ งทำกระทงมาวางหน้ าบ้ าน อันละ 10 บ.

ผ่านพ้ นไปแล้วสำหรั บเทศก าลวันล อยกร ะทง หล ายๆคนก็ทำกร ะทงเอ งมาจากที่บ้ าน บ างคนก็มาซื้ อเอาต ามงาน

ซึ่งราค าก็มีแต กต่างกันไป ล่าสุ ดก็ได้มีช าวโซเชี ยลร ายหนึ่งได้เ ผยแพ ร่ภ าพช ายข ายกระทงในราคา 10 บ าท

สงสั ยห นัก ทำไมข ายดีจัง โดยเฟ ซบุ๊ กดังกล่ าวได้ร ะบุข้อคว ามว่า หม ดแล้ว ทำออกมาข ายเท่าไ หร่ก็ไม่พอข าย

โพ สต์ดั งกล่ าวภาพดั งกล่ าว

คว ามคิดเห็ นช าวโซเชี ยล

ข้อมูลsiamnews

Show More