น้ำท่ วม อุโม งค์เชื่ อมผืนป่ าเข าใ หญ่ ทั บล าน

วันที่ 1 พฤ ศจิกายน ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า ที่อุโ มงค์เชื่ อมผืนป่าเข าให ญ่- ทั บล าน บนทางหล วงหม ายเ ลข 304

สายก บินทร์บุรี- ปักธ งชัย มีน้ำท่ วมสูงตั้งแต่ด้านในอุโ มงค์ ออกมาจนถึงป ากทางเข้า ทำให้รถเล็ กไม่สาม ารถสั ญจรผ่านไปได้

จึงฝากเตื อนพี่น้ องประชาช น ให้หลี กเลี่ ยงเส้นทางนี้ ทั้งนี้ ช าวโซเชี ยลได้มีการบั นทึกภาพโ พสต์ และสงสั ยว่าน้ำท่ วม

ได้อย่ างไรลักษ ณะเด่ นของอุโ มงค์แห่งนี้ได้มีการถ มดิ นด้านบนและปลู กต้นไม้ซึ่งเป็นไม้พุ่ มขนาดเล็ก

และสร้ างโป่ งเที ยม และบ่ อน้ำ เพื่อจูงใจให้สั ตว์ป่ าเข้ามา และสามารถเดิ นข้ ามฝั่ งไป-มาได้ร วมทั้งติ ดรั้วกั้ นด้านล่างอุโ มงค์

ภาพจ าก คุณนฤพ นธ์ ญาณพั นธ์

คลิป

web.facebook.com/100000064748080/videos/3980204491991670/

ข้อมูลsiamtopic

Show More