ช้างไ ทยเงิ นกู้ เงิ นเดื อน 8,000 ติ ดแบล็ คลิส ก็กู้ได้

ข่าวดีสำหรับคนที่ติดแบล็ คลิ ส แล้วอยากจะกู้เงิ น สินเชื่ อ เ งินให้กู้ยื ม สำหรับคนที่ติด

แบ ล็คลิส ช้างไทยเงิ นกู้ เปิ ดให้ผู้ที่ ติดแบ ล็คลิ ส หรือ เคร ดิต บูโร สามารถที่จะ ขอยื่นกู้ ยื มเงิ น ได้ 8,000 ถึง 30,000 บ าท

แต่ถ้าผู้ที่ขอกู้ ไม่ติ ด เครดิต บูโร ก็ขอกู้เงิ น ได้ถึง 100,000 บ าท

ช้างไทย เงิ นกู้ ปล่ อยเ งินกู้กู้ยื ม ได้ ตั้งแต่ 8,000 บ าท จนไปถึง 100,000 บ าท

และมี อั ตรา ดอ กเบี้ ย ที่เป็นไปตาม กฎหมาย ได้กำหนด เอาใว้

โดยทางช้างไทย เงิ นกู้ ให้กู้ได้ สูงสุดที่ 30,000 บ าท สำหรับผู้ที่ ไม่มี เอ กส าร เค รดิต บูโร หรือ ติด แบ ล็คลิ ส

ถ้าจะขอกู้เกิน 30,000 บ าท ช้างไทยเงิ นกู้ ก็จะให้ ผู้กู้ขอ เค รดิต บูโร ด้วย

อัต รา ดอ กเบี้ ย ช้างไทยเ งินกู้

ช้างไทยเงิ นกู้ คิด อัตรา ดอกเ บี้ย ดังนี้

กู้ยื มเ งิน ที่ ไม่เกิน 50,000 บ าท คิด อัตรา ดอกเ บี้ย ที่ไม่เกิน 3% ต่อ เดือน

กู้ยื มเ งิน เกิน 50,000 – 100,000 บ าท คิด อัตรา ดอกเ บี้ย ที่ ไม่เกิน 2.33% ต่อ เดือน

กู้ยื มเงิ น เกิน 100,000 บ าท คิด อัตรา ดอกเ บี้ย ที่ ไม่เกิน 1.25% ต่อ เดือน

เมื่อผ่อนชำระเ งินคืน ครบ 6 เดือน ก็สามารถ ทำการ ขอกู้เงิ นเพิ่ม ได้อีก

ความน่าเชื่ อถือ ช้างไ ทยเงิ นกู้

ในการ พิจารณา อนุมัติ สินเ ชื่อ เ งิ นให้กู้ยื ม จาก ช้างไทย เงิ นกู้ นั้น ขึ้นอยู่กับ

คุณสมบัติ ผู้ที่กู้ ใช้เวลา ในการ อนุมัติ 5-7 วัน ทำการ หลังจากที่ ได้รับ เอ กส า ร ครบถ้วน

ช้างไทย เงิ นกู้ ได้มีการ ระบุ ไว้ อย่าง ชัดเจน ว่า จะไม่มีการ เรียกเก็บ ค่าใช้จ่าย ใด ก่อนที่จะมีการ โอน เงิ นกู้ ผู้ที่กู้ จะได้เงิ เต็มจำนวน

ใครที่สมารถ ขอสินเชื่ อ กู้ยื ม เ งิน ได้

ในการ ยื มเงิ น ช้างไทย เงิ นกู้ จะต้องมี คุณสมบัติ ดังนี้

ต้องเป็น พนักงาน เงิ นเดือน มีอายุ ตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป จนถึง อายุ 50 ปี

ทำงาน ที่ทำงานใน ปัจจุบัน อย่ างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

มีรายได้ 8,000 บ าท ขึ้นไป ทำงาน หรือ มีที่พักอาศัย ในเขต กรุงเทพ สมุทรสาคร และ สงขลา

เมื่อสินเชื่ อ ผ่านการ อนุมัติแล้ว รับเงิ น ผ่านทาง บัญชี ธนาคาร กรุงไทย กสิกร ทหารไทย กรุงเทพ กรุงศรี ธนชาต หรือ ไทยพาณิชย์

ต้องใช้ บุคคล มาค้ำ ประกัน 1 คน ขึ้นไป

สามารถ โทร สอบถาม เพิ่มเติม ได้ที่

ที่ สำนักงาน ใหญ่ โทรศั พย์ 02 298 0345

จังหวัด กรุงเทพ โทรศั พย์ 065 929 0727

ลาดกระบัง โทรศั พย์ 065 929 0729

จังหวัด สมุทรสาคร โทรศัพย์ 065 729 1359

จังหวัด สงขลา โทรศัพย์063 227 1383

ข้อมูลkhaoweb

Show More