SCB ให้ยื ม 10,000 ผ่ อนเดื อนละ 620 บ าทสมั ครเสร็ จอนุ มัติใน 3 นาที

สำหรั บสถานะก ารณ์ที่ทั่วโ ลกต่างก็ประส บปั ญห า รวมทั้งประเท ศไทยด้วย หลายๆคนต กงาน

หลังเห ตุก ารณ์ CO VID วันนี้เร ามีทางเลื อกในการหาเงิ นทุนสำหรับสถ านการณ์วิก ฤต

อย ากมีเงิ นทุนสักก้ อนไว้ลงทุนวันนี้เรามีข่ าวดีมาบอก

เมื่ อวันที่ 22 เมษ ายน เพจ ข่าวส ารของรั ฐบ าลและบั ตรประชารั ฐ

ได้โพ สต์ข้อควา มร ะบุว่า SCB ปล่ อยสินเชื่ อ 10000 สมั ครเสร็ จได้เงิ นเลย ใช้เวลาไม่ถึง3นาที ได้เงิ นเข้าบช เลย

ป้าซ อมได้เเล้ วไวม๊ ากก ไปเจอข้ อมูล เลยลองกดดู อ้าวเ ฮ้ย ได้จริง ไวจริง ตอนแรกคิ ดว่าเดี๋ ยวต้องมีข้อแม้นู้ นนี่นั้น แต่ไม่เลยค่ะ ได้จริง ง่ายมาก

โพ สต์ดั งกล่าว

อนุ มัติเลย ผ่อ นเดื อนล่ะ 620บ าทต่อเดื อน เสี ยดอกร วม 1160 ต กเสี ยดอกเดื อนล่ะ 93หรือ 94 บ าท ค่าธร รมเนียม 3เป อร์เซ็น

จ่ายครั้ งแรก ครั้งเดี ยว 300บ าท ไม่ต้ องรออนุ มัติ ได้เ งินเลย ใครสนใจ ลอ งทำดูนะคะ

ข้อมูลkhaozod

Show More