ตาร าง เงิ นอุ ดหนุ นบุ ตร พร้ อมจ่ ายเดื อน พย

สำหรับแ ม่ๆที่รอร อบการจ่ ายเงิ นอุดห นุนเพื่อการเลี้ ยงดูบุ ตรแร กเ กิด เดือน พฤ ศจิก ายน 63 นี้

ตร งกับวันที่ 10 พ.ย. โดยจะจ่ ายให้กับผู้ที่มีสถ านะ รอผลการเบิ กจ่ ายจากกรมบั ญชีก ลาง

กลุ่ มผู้ที่จะได้รั บเงิ นอุดห นุนเด็ กฯ

600 บ าท สำหรับเงิ นอุดห นุนบุ ตร

600 บ าท บวก 1,000 บ าท สำหรับเงิ นอุดหนุ นเ ด็กฯ และ บวก ค่ าควา มพิก ารในกรณีที่เด็ กคนนั้นพิก าร

และกลุ่มที่ได้ย้ อนหลังถึงเดือนที่ล งทะเบี ยน เดื อนเด็ กเ กิด(ค้ างในระบ บ)

เด็ กที่เ กิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จะได้รับเ งินนับตั้งแต่วันยื่ นขอรับสิ ทธิ จนมีอายุ 6 ปี

สำหรับประกาศฉบับที่ 2 ที่ออกมาร องรับสถ านะการณ์ช่วงโควิ ด 1 ม.ค. ถึง 30 ก.ย. ตอนนี้ห มดเ ขตแล้ว

ส ถิติการจ่ ายเงิ นอุดหนุ นเด็ กแร กเ กิด

ตาร างเวลาเงิ นเข้าโดยประม าณ

วันที่ 10 รอรับได้เลยสอบถามข้ อมูลเพิ่มเ ติม ส่วนภูมิภ าค สำนักงานพัฒ นาสังคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์จังห วัด (พมจ.)

กรุงเ ทพฯ หรือ ศู นย์ช่ วยเหลื อสังคม สา ยด่ วน พม. 1300 ตล อด 24 ชั่วโมง

อย่ างไรก็ตามหากมีข้อสงสั ยสามารถโทรสอบถามต ามข้อมูลทีให้ไว้ด้ านบนได้เลย

ข้อมูลmumkhao

Show More