ฮือฮ าร างวัลที่ 1 มูลค่ า 90 ล้าน โผ ล่จังหวั ดล พบุรี

ผ่านพ้ นกันไปแล้วสำหรับการประก าศผลรางวั ลสลาก กินแบ่งรั ฐบ าลประจำวันที่ 1พ.ย. 63 รู้ผลกันไปเป็นที่เรี ยบร้อย

สำหรับการประก าศผลร างวัลสล ากกินแ บ่งรั ฐบ าล ประจำวันที่ 1 พฤศจิ กายน 2563 โดยผ ลมีดังนี้

รา งวัลที่ 1 รางวัลละ 6000000 บ าท หม ายเ ลข 506404

เล ขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4000 บ าท หม ายเ ลข 154, 598

เล ขท้ าย 3 ตัว 2 รา งวัลๆละ 4000 บ าท หม ายเ ลข 245, 062

เล ขท้ าย 2 ตัว 1 รา งวัลๆละ 2000 บ าท หม ายเ ลข 40 รา งวัลข้างเคี ยงรางวัลที่ 1

มี 2 ร างวัลๆละ 100000 บ าท หม ายเล ข 506403, 506405

ล่าสุ ดเมื่อวันที่ 2 พฤศ จิกายน เพจ ข่ าวช่อง 8 ได้ร ายงานว่า ฮื อฮ าร างวัลที่ 1 มูลค่ า 90 ล้ าน โผล่ จ.ลพ บุรี

ชา วลพ บุรี ฮือฮ าอย่ างมาก รางวั ลที่ 1 จำน วน 15 ใบ โผ ล่บนแผ งแม่ค้ าลอตเต อรี่ภายใน ห้างบิ๊ กซี ลพ บุรี

ภา พจาก ข่า วช่ อง 8

ทั้งส วยทั้งร วยเลยครับทีนี้

ข้อมูลmumkhao

Show More