ตร วจสอบสิ ทธิ์ด่ วน สิ ทธิพิเศ ษบั ตรคนจน

สำหรับบุคคลรา ยได้น้อยกร มบัญชีกลางโอนเ งินเข้าวันที่ 1 โดยใครได้รับสิ ทธิ์อะไรบ้ างไป

เ ช็กสิ ทธิ์บั ตรคนจนวันที่ 1 พฤศจิกายน 63 เงิ นอะไรเข้าบ้ างเช็ คด่วน โดยจะโอนเงิ นให้กับผู้ถือบั ตรคนจนหรือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

หรือหากมีข้ อสงสั ยสามารถส อบถามข้อมูลการจ่ายเงิ นได้ที่ Call Center

บัต รสวัสดิการแห่งรั ฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

เช็ กสิ ทธิ์บั ตรคนจนวันที่ 1 พฤศจิกายน 63 เงิ นอะไรเข้าบ้ างเช็ คด่วน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 (รับเ งินพิเศษเพิ่ม 500 บ าท สำหรับใช้เป็นเงิ นซื้อสินค้ าอุปโ ภค-บริโ ภค ค่ ารถโดยส ารสาธ ารณะ )

เ งินพิเศษเพิ่ม 500 บ าท สำหรับซื้อของสินค้ าอุปโภค-บริโภค (ไม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้)

โดยรั ฐบ าลจะจ่ายให้แก่ท่านที่มีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือบัต รคนจน โดยจะโอนให้แก่ผู้มีสิ ทธิ์

ประมาณ 14 ล้านคน โดยจะโอนให้เดือนละ 500 บ าทเป็นระยะเวลา 3 เดือน รับรวม 1,500 บ าท โดน 1 ใบมี 1 สิ ทธิ์ รับเงิ นหาก

ไม่ใช้หรือใช้ไม่หมดในเดือนนั้นจะสมทบไม่ได้และผู้ที่รับเงิ น พิเศษเพิ่ม 500 บ าท นี้จะไม่สามารถใช้ร่วมกับ

มาตรการคนละครึ่ง ที่จะตามมาในอนาคตได้ โดยเงิ นนี้ใช้สำหรับค่ าใช้จ่ายในการซื้อของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

โดยใช้รูดซื้อสินค้ าจากร้านค้ าธงฟ้าประชารั ฐ หรือร้านค้ าที่เข้าร่วมโครงการ โดยไม่สามารถกดออกมาเป็นเงิ นสดได้ต้องใช้บั ตรเท่านั้น

ผู้รับเงิ น : ทุกคนที่มีบัต รสวัสดิการแห่งรั ฐ ที่ผ่านหลักเกณฑ์ โดยแบ่งเป็น

ได้รับเงิ นช่วยเหลือ 300 บ าทต่อเดือน ปรับใหม่เป็น 800 บ าทต่อเดือนโดยรับเงิ นเพิ่ม 500 บ าท

จนถึงเดือน ธ.ค. กรณีที่ท่านเป็นผู้ที่มีร ายได้ต่ำกว่า 30,000 บ าทต่อปี

ได้รับเ งินช่วยเหลือ 200 บ าทต่อเดือน ปรับใหม่เป็น 700 บ าทต่อเดือนโดยรับเงิ นเพิ่ม 500 บ าท

จนถึงเดือน ธ.ค. กรณีที่ท่านเป็นผู้ที่มีร ายได้ต่ำกว่า 30,000 บ าทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บ าท

เงิ นค่ ารถโดยสารสาธารณะ

ผู้รับเ งิน : ทุกคนที่มีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ แบ่งเป็น 1.ค่ าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บ าทต่อเดือน

(ใช้ชำระค่ าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket) 2.ค่ าโดยสารรถ บขส. 500 บ าทต่อเดือน 3.ค่ าโดยสารรถไฟ 500 บ าทต่อเดือน

เงิ นลดซื้อก๊าซหุงต้ม

ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม โดยรั ฐบ าลแจกให้ผู้ถือบั ตรคนจนทุกคนผ่านบัต รสวัสดิการแห่ง รั ฐ ร ายละ 45 บ าทต่อ 3 เดือน

โดยจะต้องใช้กับร้านค้ าที่เข้าร่วมเท่านั้น หากไม่ใช้สิ ทธิภายใน 3 เดือน จะถูกตั ดยอดเงิ นส่วนนี้ไป

ข้อมูลsiamstreet

Show More