ขั้ นตอน สมั ครยื มเ งิน 20,000 แอปกรุ งศรี ผ่อ นนาน 60 เดื อน

อีกหนึ่งบริการ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ที่น่าสนใจ กับ บริการ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม จาก ธนาค ารก รุงศรีอยุธย า (KMA)

ที่ได้ป ล่อยบริการ สินเชื่ อเ งินให้กู้ยื ม ที่มีชื่อว่า สินเชื่ อบุค คล Krungsri iFIN สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม รูปแบบดิจิทัล

มีวงให้สามารถกู้ยื มได้สูงสุดที่ 2 ล้านบ าท หรือไม่เ กิด 5 เท่าของร ายได้

โดย สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม Krungsri iFIN เป็น สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ที่สามารถ สมั ครขอสินเชื่ อ กู้ยื มเ งิน ได้ผ่าน

แอปมือถือ ‘KMA’ ตั้งแต่สมั คร ไปจนถึงการรับเ งินโอน เข้าบัญชี สะด วกทุ กที่ให้คุณ ได้ใช้ชี วิตในแบบ

Digital Life ได้ทุ กวัน อัตราดอกเบี้ย ถูกกว่า ดอกเบี้ย ปกติ 3% ตลอดอายุสัญญา ถ้าหากกู้ยื มเงิ น

ที่ 20,000 บ าท เลือกระยะการผ่อนชำระที่ 60 เดือน ก็ตกอยู่ที่ผ่อนเดือนละ 661 บ าทเท่านั้น

จุดเด่น สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม Krungsri iFIN

-ให้วงเ งิน สูงสุดที่ 2 ล้าน บ าท ไม่เกิน 5 เท่า ของร าย ได้ที่มี

-ไม่ต้อง ใช้หลักท รัพย์ หรือ บุค คล มาค้ําประกัน

-ฟรี! ค่ า อากร แสตมป์

-ฟรี! ค่ าธร รมเนี ยม ในการจัดการเ งินให้กู้ยื ม ฟรี! ค่ าธร รมเนี ยม การโอนเ งิน เข้าบัญชีอื่นๆ หลังจาก ที่ได้รับอนุมัติ

-ฟรี! ค่ าธร รมเนี ยม การใช้วงเ งิน หมุ นเวี ยน ตลอดชีพ

ถ้าสนใจจะ กู้ยื มเ งิน ที่ 20,000 บ าท เลือกระยะการผ่อนชำระที่ 60 เดือน ก็ตกอยู่ที่ผ่อนเดือนละ 661 บ าทเท่านั้น

ขั้นตอนการสมั คร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม Krungsri iFIN ผ่านแอป KMA

1.ทําการ Login เพื่อเข้าสู่ร ะบบ แอป KMA และ กดที่เมนู สมั ครสินเชื่ อ บัตรเดบิต

2.กดเลือก สินเ ชื่อส่วนบุค คลกรุ งศรี ไอฟิน – กด คำนวญสินเ ชื่อ

5.ใส่ร ายละเอียดข้อมูล อาชีพ เ งินเดือน – เลือกวงเงิ นกู้ยื มที่ต้องการ และระยะเวลาการผ่อนชำระ แล้วกด สมใจ สมั ครสินเชื่อ

6.ระบบแอป KMA จะแสดง ข้อมูลส่วนบุลคล ให้กรอกตามขั้นตอนตามแอปแนะนำ ให้ครบถ้วน

8.รอผลอนุมัติรับเ งิน เพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้ว

คุณส มบัติผู้สมั คร สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม Krungsri iFIN

-มี อายุ 20 – 59 ปี

-พนักงาน ประจํา ที่มีร ายได้รวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บ าท ขึ้นไป

-อายุการทํางาน 1 ปี ขึ้นไป

-มีหมายเล ขโทรศั พท์ ติดต่อได้

เอกสารสมั คร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม Krungsri iFIN

-บั ตรประชาช น

-สลีปเงิ นเดือน ล่าสุด

-หน้าแรก บัญชีเงิ นฝากธนาค าร เพื่อใช้รับเ งิน

ข้อมูลpostnet

Show More