วิธียื มเงิ น 10,000 ธกส.ไม่ต้องค้ำ ไม่ต้องจ่ าย 6 งวดแรก

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่ อดีๆที่ไม่อย ากให้พลาดเลยนะคะ สำหรับสินเ ชื่อธกส. ให้ยื ม 10,000 ธกส.ไม่เช็ คบรู โร ไม่ต้องค้ำ ไม่ต้องจ่ าย 6 งวดแรก

สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม จากทาง ธนาค าร ธกส. ที่เปิ ดให้ล งทะเบี ยน สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ฉุ กเ ฉิน ในวงเ งิน 10,000 บ าทต่อร าย

อัตราดอกเบี้ยที่ 0.1% ต่อเดือน หรือเดือนละ 10 บ าท โดยไม่ต้องใช้หลักประกันแต่อย่ างใด และยังสามารถสมัครขอ

สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม ได้แบบผ่านมือถือ แค่ลงท ะเบี ยนผ่านไลน์ ไม่ต้องไปที่สาขาให้วุ่นวาย

ร ายละเอียด สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ฉุ กเฉิ น ธกส.

-เงิ นให้กู้ยื มสูงสุดที่ไม่เกิน 10,000 บ าท ต่อร าย

-อัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน

–ไม่จำเป็นต้องใช้หลักประกันเเละไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

–ปล อดการชำระต้นเงิ นเเละดอกเบี้ย ใน 6 เดือนเเรกนับตั้งเเต่วันที่กู้

-ผ่อนได้นาน 2 ปี

– ไม่ต้องใช้หลักประกัน

-ลงท ะเบี ยนผ่านไ ลน์

คุณส มบัติสมัคร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ฉุ กเฉิ น ธกส.

-เกษ ตรกรและคร อบครัวของเกษต รกร

-อายุตั้งแต่ 20-70 ปี

-เป็นลูกค้ าเ งินกู้เดิม แต่หากท่านประกอบอาชี พอิสระ แนะนำให้ติ ดต่อที่ธนาค ารออมสิน

*ถ้าเป็นลูกค้ าเงิ นกู้เดิมของธนาค าร ที่เป็นเกษ ตรกรและบุคคลในครอบครัวเกษ ตรกร จะไม่มีมาตรตรวจสอบเครดิตบูโรของผู้กู้แต่อย่ างใด

ระยะเวลาการผ่อนชำระเงิ นคืน สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ฉุ กเ ฉิน ธกส.

ระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน โดยใน 6 เดือนแรก ลูกค้ ายังไม่ต้องจ่ายเงิ นใด ๆ และหลังจากที่พ้น 6 เดือนแรก

ลูกค้ าสามารถเริ่มจ่ายเงิ นได้ทันทีไปอีก 2 ปี สามารถแบ่งชำระเป็นงวด ๆ สูงที่สุด ได้ 2 ปี

แต่หากผู้กู้มีความสามารถในการชำระคืนเร็วกว่านั้น ก็สามารถชำระคืนได้ไว ดังนี้

-ส่งคืนเ งินเป็นร ายเดือน (24 งวด) ส่งเ งินงวดละ 429.17 บ าท

-ส่งคืนเ งินทุก 3 เดือน (8 งวด) ส่งเงิ นงวดละ 1,287.50 บ าท

-ส่งคืนเงิ นทุก 6 เดือน (4 งวด) ส่งเงิ นงวดละ 2,575.00 บ าท

เอกสารที่ต้องใช้สมัคร สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม ฉุ กเฉิ น ธกส.

-บั ตรประชาช นตัวจริง

-หมายเลขโทรศัพท์

-สำเน าบั ตรประชาช น ในกรณีที่ไม่ได้เป็นลูกค้ า ธ.ก.ส. หรือไม่มีบัญชีเงิ นฝากจาก ธ.ก.ส.

วิธีลงท ะเบี ยน สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม ฉุ กเฉิ น ธ.ก.ส.

1.เพิ่มเพื่อนด้วย LINE ID @baacfamily

2.เลือกเมนู “COVID-19 ลงท ะเบี ยนรับความช่วยเหลือ”

3.ทำการ กรอกรา ยละเอียด ตามเมนู ที่กำหนด

4.หลังจากที่ได้ทำการสมัครเสร็จเเล้วให้รอรับ SMS จากทางธนาค าร ธกส. เพื่อ เตรียมหลักฐานในการทำสัญญาดังนี้

–บั ตรประชาช นตัวจริง

–หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

–สำเ นาบั ตรประชาช น(ในกรณีที่ยังไม่เป็นลูกค้ าเงิ นให้กู้ยื มของทาง ธ.ก.ส. หรือยังไม่มีบั ญชีเงิ นฝากกับธนาค าร ธ.ก.ส.)

5.จัดทำสัญ ญาเงิ นให้กู้ยื มเเละเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องธนาค ารจะเป็นผู้นัดหมาย

6.ถ้าหากผ่านธนาค ารจะส่ง SMS มาเเจ้งการโอนเ งินเข้าบั ญชีเเละไปกดได้ที่กู้ ATM ได้เลย

ข้อมูลfastnewsth

Show More