กร มอุตุฯเตื อน พา ยุโ คนี ถล่ มไทย

กรมอุตุนิยมวิทย า ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ในช่วงวันที่ 1 ถึง 2 พ.ย. 63

บริเ วณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นลงเล็กน้อย ในขณะที่ร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง

ให้ภาคใต้มีฝนน้อย ส่วนในช่วงวันที่ 3 ถึง 7 พ.ย. 63 บริเว ณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแร งอีก

ระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณภูมิลดลง 2 ถึง 4 องศาเซลเซียส

กับมีอากาศเย็นและมีลมแร งในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง

ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้จะมีกำลังแร งขึ้น ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้น

กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง สำหรับค ลื่นลมบริเ ณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง โดยมีค ลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองค ลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรอนึ่ง พายุไต้ฝุ่น (พายุระดั บ 5) โคนี บริเว ณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์

จะเคลื่อนสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางในวันที่ 2 พ.ย. 2563 และมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าอ่าวตังเกี๋ย และใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน

ในช่วงวันที่ 4 – 5 พ.ย. 2563 ส่งผลทำให้ด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมแ รง

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 3 ถึง 7 พ.ย. 63 ขอให้ประชาช นบริเ วณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย

และขอให้ประชาช นบริเว ณภาคใต้ร ะวั งอันตร ายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 1 ถึง 2 พ.ย. 63 อากาศเย็น กับมีฝนร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ อุณ หภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซี ยส

อุณห ภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเ ซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 3 ถึง 7 พ.ย. 63 อากาศเย็นกับมีลมแ รง อุณ หภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซี ยส

โดยมีฝนร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณ หภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซี ยส อุณห ภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส

บริเว ณยอดดอยมีอากาศหนาว อุณห ภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันออกเฉี ยงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ในช่วงวันที่ 1 ถึง 2 พ.ย. 63 อากาศเย็น โดยมีฝนร้อยละ 10-20 ของพื้นที่

อุณ หภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซี ยส ส่วนในช่วงวันที่ 3 ถึง

7 พ.ย. 63 อากาศเย็นกับมีลมแ รง อุณ หภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซี ยส โดยมีฝนร้อยละ 20-40 ของพื้นที่

อุณห ภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซี ยส บริเว ณยอดภูมีอากาศหนาว

อุณ หภูมิต่ำสุด 12-15 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันออกเฉี ยงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 1 ถึง 2 พ.ย. 63 มีฝนร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ อุณห ภูมิต่ำสุด 21 ถึง 25 องศาเซลเซี ยส

อุณห ภูมิสูงสุด 29 ถึง 32 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันออกเฉี ยงเหนือ ความเร็ว 10 ถึง 20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 3 ถึง 7 พ.ย. 63 อากาศเย็นกับมีลมแ รง อุณห ภูมิจะลดลง 1 ถึง 2 องศาเซลเซี ยส

โดยมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณ หภูมิต่ำสุด 20 ถึง 23 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 31 ถึง 34 องศาเซลเซี ยส

ลมตะวันออกเฉี ยงเหนือ ความเร็ว 10 ถึง 25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 1 ถึง 2 พ.ย. 63 มีฝนร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ อุณ หภูมิต่ำสุด 23 ถึง 24 องศาเซลเซี ยส

อุณ หภูมิสูงสุด 29 ถึง 32 องศาเซลเซี ยส ส่วนในช่วงวันที่ 3 ถึง 7 พ.ย. 63 อากาศเย็นกับมีลมแ รง

อุณ หภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซี ยส โดยมีฝนร้อยละ 10 ถึง 30 ของพื้นที่ อุณ หภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซี ยส

อุณ ภูมิสูงสุด 30 ถึง 33 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันออกเฉี ยงเหนือ ความเร็ว 15 ถึง 30 กม./ชม.

ทะเลมีค ลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งค ลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 1 ถึง 2 พ.ย. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 3 ถึง 7 พ.ย. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ลมตะวันออกเฉี ยงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่ นสูงประมาณ 1 ถึง 2 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่ นประมาณ 2 เมตร อุณห ภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซี ยส อุณห ภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซี ยส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 1 – 2 พ.ย. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 3 – 7 พ.ย. 63

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง ลมตะวันตก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่ นสูง 1-2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองค ลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณ หภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซี ยส

อุณ หภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซี ยส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 1 – 2 พ.ย. 63 มีฝนร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ อุณห ภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซี ยส

อุณห ภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซี ยส ส่วนในช่วงวันที่ 3 – 7 พ.ย. 63 อากาศเย็นในตอนเช้า

อุณ หภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซี ยส อุณห ภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซี ยส

ลมตะวันออกเฉี ยงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ข้อมูลsiamtoday

Show More