ราค าท อง ล่าสุ ด วันที่ 2 พฤ ศจิก ายน 2563

ผั นผ วนไม่ห ยุด ราค าทองล่าสุ ด วันที่ 2 พ.ย. 63 สม าคมค้ าท องคำร ายงาน ราค าทองไท ยวันนี้ ครั้งที่ 1

เมื่อเ วลา 09.20 น. โด ยราค าท องคงที่ สำหรับ ทอ งคำแ ท่ง รั บซื้อบ าทละ 27,650 ข ายอ อกบ าทละ 27,750 บ าท

ส่วนท องรูปพร รณ รับซื้ อบ าทละ 27,151.56 ข ายอ อกบ าทละ 28,250 บ าท

รอบแ รกยังค งที่

ล่าสุด เวลา 09.43 ได้ประก าศครั้ งที่ 2 รั บซื้ อบ าทละ 27,700 ข ายอ อกบ าทละ 27,800 บ าท

ส่วนท องรูปพร รณ รั บซื้ อบ าทละ 27,197.04 ข ายอ อกบ าทละ 28,300 บ าท ขึ้นมา 50 บ าท

ขอบคุณ สมาค มค้าท องคำ

ข้อมูลsiamnews

Show More