คลั งเตื อน คนได้สิ ทธิ คนละครึ่ง ต้องรีบใช้ก่อนถูกตั ดสิ ทธิ

สำหรับโครงการ คนละครึ่ง ที่รั ฐบ าลช่วยออกค่ าใช้จ่ายครึ่งนึงในการซื้อของ ซึ่งตอนนี้มีผู้ล งทะเบี ยนรับสิ ทธิ์ครบ 10 ล้านคนแล้ว

และค าดว่าจะมีการเปิ ดลงท ะเบี ยนรอบสอง ล่าสุดวันที่ 2 พ.ย.63 นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศร ษฐกิจการเ งิน

สำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า หลังจากโครงการคนละครึ่ง

เปิ ดให้ประชาช นใช้จ่ายมา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. จำนวนยอดใช้จ่ายสะสม 4,188.30 ล้านบ าท

แบ่งเป็นเงิ นที่ประชาช นจ่าย 2,139.93 ล้านบ าท และรั ฐช่วยจ่ายอีก 2,048.37 ล้านบ าท ยอดใช้จ่ายเฉลี่ย 225 บ าทต่อครั้ง

โดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด 5 อันดั บแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี

และเชียงใหม่ ทั้งนี้ มีร้านค้ าสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 4.7 แสนร้านค้ า

ทั้งนี้ ขอย้ำให้ประชาช นที่ลงทะเบี ยนก่อนวันที่ 23 ตุลาคม 2563 และได้รับ SMS ยืนยันสิ ทธิแล้วขอให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน

เป๋าตัง รวมทั้งยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย ซึ่งขั้นตอนการยืนยันตัวตนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองโดยง่าย

และจะต้องมีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

โดยเมื่อท่านเติมเ งินจำนวนเท่าใดก็ได้ตามต้องการเข้าไปในแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ก็จะสามารถใช้สิ ทธิซื้อสินค้ ากับ

ผู้ประกอบการร้านค้ าที่มีแอปพลิเคชัน ถุงเ งิน ที่เข้าร่วมโครงการได้ทันที ซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หากไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับจากวันถัดจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิ ทธิ ท่านจะถูกตั ดสิ ทธิและไม่สามารถลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการได้อีก

นอกจากนี้ ได้มีการลงพื้นที่สำรวจการดำเนินโครงการคนละครึ่งในจังหวัดภูเก็ตพบว่า มีประชาช นจำนวนหนึ่งที่ไม่

สามารถยืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการได้สำเร็จหรือมีการใช้งานแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ไม่ได้ เนื่องจากจำรหัสเข้าใช้งานไม่ได้

หรือสแกนหน้าไม่สำเร็จ จึงทำให้ประชาช นกลุ่มดังกล่าวมารอเข้าคิวยืนยันตัวตนที่สาขาเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น ธนาค ารกรุงไทยจึงได้เร่งดำเนินการเพิ่มเครื่องยืนยันตัวตนกว่า 1,000 เครื่องใน 200 สาขาทั่วประเทศ

โดยเฉพาะสาขาที่ระบบตรวจพบว่ามีการรอคิวของประชาช นเป็นจำนวนมาก ตลอดจนเพิ่มจำนวนพนักงานอีก 20%

ในแต่ละสาขา เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาช นสามารถยืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้ทันท่วงที

ป้องกันการถูกตั ดสิ ทธิ ตลอดจนแนะนำการใช้งานแ อปพลิเคชัน เป๋าตัง อีกด้วย

อย่ างไรก็ตาม ทางคลัง ได้เตือนสำหรับคนที่ได้รับสิ ทธิโครงการ คนละครึ่ง ให้รีบใช้สิ ทธิครั้งแรก ก่อนถูกตั ดสิ ทธิในวันเวลาที่กำหนด

ข้อมูลsiamtoday

Show More