เสน อแล้ว ให้เ งินคนจน คนละ 3000 ต่อเดื อน

นับได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ สำหรับบัตรคนจนหรือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐในตอนนี้เป็นที่ถกเถียงในสังคมออนไลน์

เป็นอย่ างมากเรื่องการแจ กเงิ นเยี ยวย าข้าราชการ 5000 บ าทที่ถือบัตรคนจนหรือคนที่ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐมี

ความน้อยอกน้อยใจทำไมตนถึงไม่ได้เงิ นเยี ยวย า 5,000 บ าทและได้มีการโพสต์ลงในกลุ่ม Facebook

สำหรับบัตรคนจนถามว่าคนจนควรได้รับเงิ นช่วยเหลือหรือไม่อย่ างน้อย 3,000 บ าทต่อเดือนก็ยังดีเพราะคนจน

เป็นคนที่ไม่มีเงิ นเดือนฝากบอกถึงคนที่มีเงิ นเดือนคุณไม่ได้เดือดร้อนเหมือนคนจนหาเช้ากินค่ำเหมือนเราบ้ างอาชีพ

เป็นข้าราชการกลับดูถูกเหยี ยดหย ามคนจนเอาเปรียบคนจนบริการต่อว่าด้วยท่าทีหรืออารมณ์หรือคำพูดก็ดีบอกว่า

จะออกไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นทำไมทั้งๆที่ตัวเองมีเ งินเดือนกินอยู่แล้วแต่คนจนเขาต้องหาเช้ากินค่ำนะ

เขาไม่ออกไปทำงานเขาจะเอาเงิ นที่ไหนมาเลี้ยงลู กดูแลปู่ย่ าต าย ายลู กหลานเหลน

จึงเป็นที่มาของคำถามอ้วนแจกเงิ นให้คนจนเดือนละ 3,000 บ าทสมควรหรือไม่ใส่อย่ างไรก็ให้พ่ อแ ม่พี่น้อง

พิจารณาเอาเองถ้าใครมองเห็นว่าสมควรก็แนะนำบอกว่าสมควรถ้าใครบอกว่าไม่สมควรก็คือไม่สมควรพร้อม

บอกเหตุผลทุ กความเห็นของท่านจะต้องผ่านหูผ่านตารั ฐบ าลอย่ างแน่นอนช่วยกันส่งต่อออกไปสำหรับคนจน

ที่เดือดร้อนในตอนนี้ก็ขอให้อดทนสู้ชี วิตไปก่อนก็แล้วกันสำหรับใครที่ได้รับเงิ นเยี ยวย ามาตรการ 5,000 บ าท

ก็ขอแสดงความยินดีด้วยถ้าหากเหลือก็ช่วยกันแบ่งปันให้สังคมด้วยตอนนี้ข่าวของไว รัสเริ่มเงียบลงแล้วและมี

คำถามถามมาว่าเงิ นที่รั ฐบ าลแจกนั้นเป็นเงิ นที่รั ฐบ าลกู้มาแจกให้บุคคลเฉพาะกลุ่มโดยประมาณ 5 การไม่ถึง 16 ล้าน

คนถามว่าคนไทยทุ กคนต้องใช้หนี้ร่วมกันหรือไม่แล้วทำไมไม่ได้เหมือนกันแต่ก็เข้าใจจะพย าย ามเข้าใจรั ฐบ าลเพราะว่า

โครงการนี้เขาประกาศออกมาช่วยเหลือคนที่ปร ะสบปั ญห าเรื่องไว รัส 19 แต่บ างกลุ่มก็มีการให้อกน้อยใจเกษตรกรก็ได้

อาชีพ อิสระก็ได้แต่ทำไมคนที่มีบัตรคนจนถึงไม่ได้

ข้อความที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นคำถามจากกลุ่มประชาช นบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐใน

Facebook LINE Twitter Instagram Social ต่างๆข่าว 3 ทีวีได้รวมคำถามมาให้พ่ อแ ม่พี่น้องอ่านและเอามาถาม

เขาให้น้องว่าทุ กวันนี้สมควรที่จะต้องแจกเ งินคนจนในช่วงที่สั่งให้หยุดงานหรือไม่สั่งห้ามออกบ้ านหรือไม่สั่งห้ามออกช่วงเคอร์ฟิว

ถ้าให้คนจนหยุดอยู่บ้ านแล้วไม่มีเงิ นเดือนให้เขา แล้วเขาจะเอาอะไรกิน เขาไม่ใช่ข้าราชการ ขอย้ำแล้วก็ผล

สำหรับพ่ อแ ม่พี่น้องที่เห็นด้วยว่าสมควรแจกก็ช่วยเม้นเห็นด้วย ถ้าไม่เห็นด้วยก็เม้นไม่เห็นด้วย ฝากมา ณ ที่นี้ ขอบคุณ ครับ

ข้อมูลwasawadeezaa

Show More