ปล่ อยกู้ บ้ านคนไ ทยประชารั ฐ คนจนมีสิ ทธิ์ก่อน ผ่อ นเริ่ มต้น 1,700 บ าท

ธอส. ร่วมกับ ออมสิน ปล่อยสินเชื่ อดอกเบี้ ยต่ำ ให้สิ ทธิ์บัต รคนจนก่อน กู้ 3.5 แสน ผ่อ นเริ่ มต้นเพียง 1,700 บ าท

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบ ดีกรมธน ารักษ์ เปิ ดเผ ยว่า กรมธนารั กษ์ ได้ร่วมกับธนาค ารอาค ารสงเคร าะห์ (ธอส.)

และธนาค ารออมสิน สนับสนุนสินเชื่ อโครงการ “บ้ านคนไทยประชารั ฐ” วงเ งินรวม 4,000 ล้านบ าท

เพื่อให้ประชาช นสามารถซื้อที่อยู่อาศัยราค าถูก โดยมี 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

1. ประชาช นผู้ถือบัต รสวัสดิก ารแห่งรั ฐ หรือบัต รคนจน2. ประชาช นที่มีรา ยได้ไม่เกินเดือนละ 35,000 บ าทต่อเดือน3. ประชาช นทั่วไป

ทั้งนี้ จะพิจารณาให้สิ ทธิ์กับกลุ่มผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐเป็นอันดั บแรก ให้ซื้อที่อยู่อาศัยได้ในราค า 350,000-700,000 บ าทต่อหน่วย

อัตราดอกเบี้ ยผ่อ นปรน 4 ปีแรก ที่ 2.75% ต่อปีหลังจากนั้นกรณีรา ยย่อยคิด MRR – 0.75% ต่อปี หรือกรณีสวัสดิการ

หักเ งินเดือนคิด MRR – 1% ต่อปี ระยะเว ลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี

ดังนั้น ถ้ากู้ซื้อบ้ านราค า 350,000 บ าท จะมีค่ าผ่อ นเดือนละ 1,700 บ าท ใน 4 ปีแรก ส่วนปีต่อ ๆ ไป

จะผ่ อนประมาณ 2,300 บ าทต่อเดือนหรือหากกู้ซื้อบ้ านราค า 700,000 บ าท จะมีค่ าผ่ อนเดือนละ 3,300 บ าท

ใน 4 ปีแรก ส่วนปีต่อ ๆ ไป จะผ่อ นประมาณ 4,400-4,500 บ าทต่อเดือน

นอกจากนี้ ยังมีการสนั บสนุนสินเ ชื่อสำหรับผู้พัฒนาโครงการ อัตราดอกเบี้ ยผ่อ นปรน 3 ปีแรก 3% ต่อปี

หลังจากนั้น MLR – ไม่เกิน 1% ต่อปี ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 5 ปี เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัย

โดยกร รมสิ ทธิ์ที่อยู่อาศัยจะเป็นของผู้ได้รับสิ ทธิ์อยู่อาศัยและผู้ได้รับสิ ทธิ์พั ฒนาโครงการสำหรับโครงการบ้ านคนไทยประชารั ฐ

จะเป็นที่อยู่อาศัยรูปแบบบ้ านแฝด บ้ านแถว และอาค ารชุด โดยนำพื้นที่ราชพัสดุ 8 แปลง ได้แก่จ.ชลบุรี, ประจวบคีรีขั นธ์,

เชียงใหม่, เชียงร าย, ลำปาง, ขอนแก่น, อุดรธานี และนครพนมซึ่งปัจจุบันได้เ ปิดจองไปแล้ว 4 พื้นที่ ใน จ.ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์

เชียงใหม่ และเชียงร าย มีผู้จองสิ ทธิ์แล้ว 2,249 ร าย หรือ 98% ของจำนวนยูนิตทั้งหมด ส่วนโครงการที่เหลือจะทย อยเปิ ดให้จอง

ภายในปีนี้นอกจากนี้ กรมธนารั ษ์มีแผนคัดเลือกที่ราชพั สดุเพื่อดำเนินโครงการบ้ านคนไทยประชารั ฐ ระยะที่ 2 ในอีก 8 จังหวัด

คือ กรุงเทพฯ, พระนครศรีอยุธย า, กำแพงเพชร, ปทุมธานี, สงขลา, พังงา, ศรีสะเกษ และสุราษฎร์ธานี

ค าดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการได้ในปี 2563

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามได้ที่ธนาค ารอาค ารสงเคร าะห์ หรือธนาค ารออมสิน ทุ กสาขา ใกล้ที่ไหนสามารถสอบถามได้ที่นั่นเลยจ้า

ข้อมูลwasawadeezaa

Show More