ดูชั ดๆ วันห ยุด เดื อนพฤ ศจิก ายน 2563 หยุ ดย าว 4 วัน

ลืมกันห รือยัง เดื อน พฤ ศจิกายน เรามีวันห ยุดย าวด้วยนะ วันนี้เราตะมาอั ปเดต วันห ยุด 2563 กันหน่อย

ว่าช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2563 คือ ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม มีวันหยุดย าวกี่วันกันบ้ าง

ต้องเรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีที่ทุ กสิ่งทุ กอย่ างก็ดูจะต้องปรั บเปลี่ ยนเพื่อให้ส อดรับกับสถ านการณ์ที่เกิ ดขึ้น อย่ างเช่ น

วันหยุดเทศกาลประจำปี 2563 ก็ได้รับผลกร ะทบเช่ นเดียวกัน เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกร านต์รั ฐบ าล

ประกาศเลื่อนวันห ยุดย าวในช่วงนั้นออกไป ก่อนที่จะมีการช ดเ ชยในภายหลังคือ เดือน กรกฎาคม และ กันย ายน ที่ผ่านมา จนครบหมดแล้ว

วันหยุ ดย าวเดือนพฤศจิกายน 2563 เช็ กชัดๆ ก่อนวางแผนเ ที่ยว

แต่ล่าสุดวันนี้ 22 ก.ย.คณะรั ฐมนตรี ครม. มีม ติอนุมั ติให้มีวันหยุดย าว วันหยุดราชการ เพิ่มขึ้นในเดือนพฤ ศจิกายน

และ ธันวาคม เพื่อกระตุ้นให้เกิ ดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ที่จะส่งผลต่อเนื่ องไปยังการกร ะตุ้นและฟื้ นฟูเศ รษฐกิจ

ภายในประเทศอีกทางหนึ่งด้วย ทีนี้เรามาอัปเด ตกันหน่อยว่าช่วง 3 เดื อนสุดท้ายของปีนี้ มีวันหยุดอะไรกันบ้ าง

วางแผนกันไปเที่ยวได้เลยจ้า เดือนพฤศจิกายน 2563 หยุดวันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ย. 2563 และวันศุกร์

ที่ 20 พ.ย. 2563 ต่อเนื่องวันเสาร์-อาทิตย์ รวมหยุด 19-22 พ.ย. 2563 รวมทั้งสิ้น 4 วัน

ข้อมูลmumkhao

Show More