กร มอุตุฯเผ ยจั บตา พา ยุโ คนี ระดั บ 3 ฝนถล่ มห นัก พื้นที่ต่อไปนี้เตรี ยมรั บมือ

วันที่ 3 พ.ย. กร มอุตุนิย มวิทย า พย ากรณ์อาก าศ 24 ชั่วโ มงข้างห น้า บริเว ณความกดอาก าศสูงหรือมว ลอาก าศเ ย็น

จากประเ ทศจีนปกค ลุมภ าคเหนื อตอนบน และภ าคตะวันออกเฉี ยงเ หนือ ลัก ษณะเช่ นนี้ทำให้บริเ วณดั งกล่ าวมีอากาศเ ย็น

โดยมีฝนบ างแห่ งบริเว ณประเทศไ ทยตอนบน

ขอให้ปร ะชาช นบริเว ณภาคเห นือ และภ คตะวันอ อกเฉี ยงเห นือดูแลสุขภาพเนื่ องจากสภ าพอาก าศที่เปลี่ ยนแป ลงไว้ด้วย

สำหรับร่ องมรสุ มกำลังปานกลางพ าดผ่า นภาคใต้ตอนล่าง ทำให้ภ าคใต้ยังคงมีฝนต กห นักในร ะยะนี้ อนึ่ง

เมื่อเว ลา 04.00 น. วันนี้ (3 พ.ย. 2563) พา ยุโซ นร้อน “โคนี” (พ ายุระดั บ 3) บริเว ณทะเลจี นใต้ตอนกลาง

มีแนวโน้ มเคลื่ อนขึ้นฝั่งบริเว ณประเทศเวี ยดนามตอนกล าง ในวันที่ 5 พ.ย. 2563

ฝุ่นล ะอองขน าดเล็ก เนื่ องจากขณะนี้ประเท ศไทยมีลมแ รง และมีฝนเล็กน้อย ดังนั้นสภ าพอาก าศไม่เอื้ อต่อการส ะสมของฝุ่นละอ อง/หม อกค วัน

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเ ทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.ของวั นนี้ ถึงเวลา 06.00 น.ของวั นที่ 4 พ.ย.นี้

ภาคเ หนือ อากาศเ ย็น กับมีฝน ร้อ ยละ 10 ของพื้นที่ ส่ว นมากบริเว ณจังหวัดแม่ฮ่ องสอน เชี ยงใหม่ ตาก และกำแ พงเพ ชร

อุณห ภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซ ลเซี ยส อุณ หภูมิสู งสุด 32-34 องศาเซ ลเซี ยส ยอดดอ ยอากาศหน าว

อุณ หภูมิต่ำสุด 9-14 องศาเซ ลเซี ยส ลมตะวันอ อกเฉี ยงเหนือ ความเ ร็ว 10-20 กม./ชม.

ภา คตะวันอ อกเฉี ยงเห นือ อาก าศเ ย็น กับมีลมแ รง อุณห ภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเ ซลเซี ยส อุณห ภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซ ลเซี ยส

ยอ ดภูอาก าศหนาว อุณห ภูมิต่ำสุด 12-15 องศาเซ ลเซี ยส ลมต ะวันออกเฉี ยงเห นือ ความเ ร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคกล าง อากา ศเ ย็น กับมีฝนฟ้ าคะนอง ร้อ ยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเ วณจังหวัดนครสว รรค์ อุทั ยธานี กาญจน บุรี

และรา ชบุรี อุณห ภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเ ซลเซี ยส อุณห ภูมิสูงสุด 32-34 องศาเ ซลเซี ยส ลมตะวันอ อก ความเ ร็ว 10-20 กม./ชม.

ภา คตะวันอ อก เม ฆเป็นส่ วนมาก กับมีฝนฟ้ าคะนอง ร้อ ยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเว ณจังหวัดช ลบุรี ระยอง จัน ทบุรี

และตราด อุณ หภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเ ซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซ ลเซี ยส ลมตะวันอ อกเฉี ยงเ หนือ

ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเ ลมีคลื่ นสูงประม าณ 1 เมตร ห่างฝั่ งคลื่ นสูง 1-2 เม ตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันอ อก) เม ฆเป็นส่ วนมาก กับมีฝนฟ้ าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกห นักบ างแ ห่ง

บริเ วณจังหวั ดนครศรีธร รมร าช พัท ลุง สงข ลา ยะลา ปัต ตานี และนร าธิวาส อุณห ภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเ ซลเซี ยส

อุณห ภูมิสูงสุด 31-33 องศาเ ซลเซี ยส ลมตะวั นออกเฉี ยงเหนือ คว ามเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่ นสูง 1-2 เม ตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่ นสูงประม าณ 2 เม ตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวั นตก) เม ฆเป็นส่ว นมาก กับมีฝนฟ้าคะน อง ร้อ ยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนต กหนั กบ างแ ห่ง

บริเ วณจังห วัดกระบี่ ตรัง และส ตูล อุณห ภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเ ซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 30-34 องศาเ ซลเซี ยส

ลมตะวันออกเฉี ยงเห นือ คว ามเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเ ลมีคลื่ นสูงประม าณ 1 เม ตร ห่างฝั่งคลื่ นสูง 1-2 เมต ร

กรุงเ ทพมห านครและปริม ณฑล เม ฆบ างส่วน กับมีฝนเล็ กน้อย อุณห ภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซ ลเซี ยส

อุณ หภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซ ลเซี ยส ลมตะวันอ อก ควา มเร็ ว 10-20 กม./ชม.

ข้อมูลsiamnews

Show More