ธกส. ปล่ อยวงเ งิน 10,000 บ าท ผ่อ นต่ำสุ ด 430 บ าทต่อเดื อน

ธ.ก.ส. ปล่ อยสินเ ชื่ อวงเงิ น 10,000 บ าท ส่งต่ำสุด 430 บ าทต่อเดื อน ธนาค ารเพื่อการเก ษตรและสห กรณ์การเก ษตร (ธ.ก.ส.)

เปิ ดโครงการสินเ ชื่ อ ฉุ ก เฉิ น วงเงิ น กู้ 10,000 บ าท ให้เกษ ตรกรและครอ บครั ว ของเกษ ตรกรที่ได้รับผ ลกระท บ จากไวรั ส โควิ ด 19

สามารถ สิ น เชื่ อ ฉุ ก เฉิ น ได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่า สิ น เชื่ อ เต็มวงเงิ น

สินเ ชื่ อ ฉุ ก เฉิ น ธนาค ารเพื่อการเก ษตรและสห กรณ์การเก ษตร (กู้เ งิน ธ.ก.ส.)

มีร ายละเอี ยด ดังนี้

1. วงเงิ น กู้ไ ม่ เกิน 10,000 บ าท

2. อัต ราดอ กเบี้ ย 0.1% ต่อเดื อน

3. ไ ม่ ต้องใช้หลั กประกัน

คุณส มบัติผู้กู้ต้องเป็นเกษ ตรกรและคร อบค รัวของเก ษตรก รที่ได้รับผ ลกระท บ

โดยร ะยะเวลาจ่ ายสินเ ชื่ อ ยื่นขอสินเ ชื่ อ

ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษ ายน 2563 นัดทำสัญ ญาวันที่ 7 พฤ ษภาคม ถึง 30 ธันวาคม 2563

และร ะยะเวลา ชำระ ปล อดการชำระเงิ น ต้นและดอกเบี้ ย 6 เดื อนแรก นับจากวันกู้,

กำห นดชำระคื นแล้วเสร็ จภายใน 2 ปี 6 เดื อน นับจากวันกู้

และสาม ารถแบ่ง ง ว ด ชำระได้ตามความสามารถในการ ชำร ะคืน

เช่น งว ดชำระร ายเดื อน (24 ง ว ด)

ส่งชำร ะต่อ ง ว ด ประม าณ 429.17 บ าท ร าย 3 เดือน (8 ง ว ด )

1,287.50 บ าท ร าย 6 เดือน (4 ง ว ด) 2,575.00 บ าท

ข้อมูลwasawadeezaa

Show More