คร ม. อนุมั ติสนั บสนุ นพั ฒนาคุณภ าพข้ าว

นับว่าเป็นข่ าวดีทีเดี ยวสำหรับช าวนา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน เพจ อ นุวัต จัดให้ ได้โพสต์ข้อความร ะบุว่าดีใจกับช าวนา

ที่ประชุม ครม. อนุมั ติโค รงการประกันราค าข้ าว ปี63ทับ64 ความชื้ นไม่เกิน 15เป อร์เซ็นข้ าวหอมมะลิ 15000 บ าทต่อตัน

ไม่เกิน 14 ตันต่อค รัวเรื อน หอมมะลินอกพื้นที่ 14000 บ าทต่อตัน ไม่เกิน 16 ตัน. ข้ าวเปลื อกเจ้า 10000 บ าทต่อตัน

ไม่เกิน 30 ตัน ข้า วหอมปทุม 11000 บ าทต่อตัน ไม่เกิน 25 ตัน ต่อครัวเรือน. ข้า วเหนี ยว 12000 บ าทต่อตัน

ไม่เกิน 16 ตันต่อครัวเรื อน. และที่รอคอย คือ อนุ มัติ เงิ นค่ าสนั บสนุ นพั ฒนาคุณภ าพข้ าว 500 บ าทต่อไร่

ไม่เกิน 20 ไร่. หรือ 10000 บ าท เริ่ม สิงหาคม 63ถึง พฤษถาคม 64 รา ยละเอี ยดคุยกันคืนนี้นะ

โพส ต์ดังกล่าว

อนุ มัติ ไม่เกิน 20 ไร่ ไร่ละ 500 บ าท ได้รับสูงสุดคร อบครั วละ 10,000

ยินดีด้วยครับ

อย่ างไรก็ตามสำหรับความคื บหน้าทีมงานจะรีบนำข่ าวส ารมาให้ทราบโดยเ ร็ว

ข้อมูลmumkhao

Show More