อนุมั ติแล้ว ช่ วยค่ าน้ำ ค่ าไฟ จนถึงก.ย. 64 ใครมีสิ ทธิ์บ้ าง

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี เปิ ดเผ ยว่า ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.)

มีมติอนุ มัติขย ายระยะเวลามาตรการบร รเทาภ าระค่ าไฟฟ้าและค่ าน้ำประปา ให้กับผู้ถือบั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ

ออกไป 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันย ายน 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้มีบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

ประมาณ 13.9 ล้านคน คิดเป็นครัวเรือนประมาณ 8 ล้านครัวเรือน ซึ่ง 1 ครัวเรือน สามารถใช้ได้เพียง 1 สิ ทธิ์เท่านั้น

เพราะมาต รการเดิมจะสิ้นสุดลงในเดือนกันย ายนนี้

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก

สำหรับค่ าไฟฟ้า กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน

ให้ใช้สิ ทธิค่ าไฟฟ้าฟรีตามมา ตรการปัจจุบัน แต่กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน

ให้ผู้ถือบั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐใช้สิ ทธิตามมาตรการนี้ ในวงเ งิน 230 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

หากใช้เกินวงเงิ นที่กำหนด ผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จะต้องเป็นผู้จ่ายค่ าไฟฟ้าทั้งหมด

ส่วนค่ าน้ำประปา ให้ใช้ น้ำประปาในวงเ งิน 100 บ าท ต่อ ครัวเรื อนต่อเดือน

หากใช้เกินวงเงิ นผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จะต้องเป็นผู้จ่ายค่ าน้ำประปาทั้งหมด

ข้อมูลsiamtopic

Show More