ประกั นสังค ม ให้สิ ทธิ์รักษ าได้ทุก รพ. ไม่ต้ องสำร องจ่ าย

วันนี้ (3 พ.ย.63) นายทศพล กฤติวงศ์วิมาน เลข าธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแ รงงาน เปิ ดเผ ยว่า

รั ฐบ าลได้กำหนดให้ดำเนินการนโยบ าย “เจ็ บป่ วยฉุ กเฉิ นวิกฤต มีสิ ทธิทุ กที่” (UCEP) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

ด้านการรักษาพย าบ าลของประชาช นในกรณีเ จ็บป่ วยฉุ กเ ฉิน โดยเริ่มดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2560 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ วัตถุประส งค์เพื่อให้ผู้ป่ วยฉุ กเฉิ นวิก ฤต สามารถเข้ารักษาในโรงพย าบ าลของรั ฐและเ อกช นได้ทุ กแห่ง

เป็นการบริการการแ พทย์ฉุ กเ ฉินอย่ างทันท่วงที โดยผู้ป่ วยฉุ กเฉิ นไม่ต้อง เสี ยค่ าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเข้ารักษาจนพ้นภาวะวิกฤต

หรืออาการที่แพ ทย์ประเมินแล้วเคลื่อนย้ าย ได้อย่ างปลอดภั ย แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง (นับรวมวันหยุด)

ตามหลักเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่ วยอันตร ายหรือเ จ็บป่ วยฉุ กเฉิ นวิกฤ ตเข้าตามหลักเกณฑ์ดังนี้ คือ บุคคลซึ่งได้รับบ าดเ จ็บ

หรือมีอาการป่ วยกะทัน หัน ซึ่งมีภาวะคุกค ามต่อชี วิต เช่ น หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ หายใจเร็ว หอบเหนื่ อยรุ นแ รง

หายใจติ ดขั ดมีเสี ยงดัง ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วม เจ็ บหน้าอกเฉี ยบพลัน รุ นแ รง แขนขาอ่อนแ รงครึ่งซีก

พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันด่วน หรือชั กต่อเนื่ องไม่ห ยุด มีอาการอื่นร่วมที่มีผลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวี ยนโลหิต

และระบบสมองที่อาจเป็นอันตร ายต่อชี วิต เป็นต้น

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวย้ำถึงสิ ทธิของผู้ประกันตนที่ได้รับการประเมินอาการให้เป็น เจ็ บป่ วยฉุ กเฉิ นวิก ฤต

ดังกล่าว สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุ กโรงพย าบ าลที่ใกล้ที่สุด จนพ้นภาวะวิกฤตหรือสามารถเคลื่อนย้ ายได้

แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง (นับรวมวันหยุด) โดยไม่ต้องสำรองจ่ายทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกันตน หรือโรงพย าบ าลที่รับการรักษา

หรือผู้เกี่ยวข้อง โปรดแจ้งโรงพย าบ าลที่ผู้ประกันตนสังกัดอยู่โดยเร็ว เพื่อจะได้ดำเนินการรับช่วงการรักษาหรือให้บริการ

ทางการแพทย์กับผู้ประกันตนต่อไป เพียงใช้บั ตรประจำตัวประชาช นใบเดียว สามารถสอบถามร ายละเอียดเพิ่มเติมได้

ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวกหรือสายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง.

ข้อมูลsiamstreet

Show More