ปตท.ประก าศปรั บล ดราค าน้ำมันทุ กช นิด

เมื่ อวันที่ 3 พ.ย.63 บริษั ท ปตท.น้ำมั นและการค้ าป ลีก จำกัด(มหาชน) และ บมจ.บ างจาก

ได้มีการประก าศล ดราค าข ายป ลีกน้ำมันทุกชนิ ดลง 50 สต างค์/ลิตร ยกเว้ น E85 ปรั บลด 30 สต างค์ต่อลิ ตร

มีผลตั้ งแต่วันที่ 4 พ.ย. 2563 เวลา 05.00 น.

ส่งผลให้มีราค าดังนี้ เบ นซิน ราค า 28.06 บ าท/ลิตร แก๊สโ ซฮอล์ 95 ราค า 20.65 บ าท/ลิตร

แก๊ สโซฮ อล์ 91 ราค า 20.38 บ าท/ลิตร E20 ราค า 19.14 บ าท/ลิตร E85 ราค า 17.34 บ าท/ลิตร

ดีเซ ล(บี7) ราค า 20.99 บ าท/ลิตร ดีเซล(บี10) ราค า 17.99 บ าท/ลิตร B20 ราค า 17.74 บ าท/ลิตร

ดีเซ ลพรีเมี่ ยม 25.44 บ าท/ลิตร

ข้อมูลsiamstreet

Show More