วิธีเติ มเงิ นเข้า G-Wallet ได้ 3 ช่ องทางง่ ายๆ เพื่อใช้จ่ าย คนละค รึ่ง

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศ รษฐกิจการเ งิน สำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง

เปิ ดเ ผยว่า ล่าสุด (2 พ.ย.) จังหวัดที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด 5 อันดั บแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, สงขลา,

นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ ทั้งนี้มีร้านค้ าสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 4.7 แสนร้านค้ า

สำหรับประชาช นที่ลงท ะเบี ยนก่อนวันที่ 23 ต.ค. 2563 และได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์แล้วขอให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

รวมทั้งยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย ซึ่งขั้นตอนการยืนยันตัวตนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองโดยง่าย และจะต้องมีการใช้

จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายในวันที่ 5 พ.ย. 2563ทั้งนี้ เมื่อท่านเติมเ งินจำนวนเท่าใดก็ได้ตามต้องการเข้าไปใน

แอปพลิเคชันเป๋าตัง ก็จะสามารถใช้สิ ทธิ์ซื้อสินค้ ากับผู้ประกอบการร้านค้ าที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิ น” ที่เข้าร่วมโครงการได้ทันที

ซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 หากไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับจากวันถัดจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ์

ท่านจะถูกตั ดสิ ทธิ์ และไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อีก

วิธีเติมเงิ นเข้า G-Wallet โครงการ “คนละครึ่ง” มีดังนี้

เข้าแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

เลือกข้อความ เติมเงิ นเข้า G-Wallet

เลือก ธนาค าร และช่องทางเติมเ งิน

วิธีที่ 1 เติมเงิ นด้วย QR Code พร้ อมเพย์

กดบันทึก รูป QR Code

เปิ ดแอปพลิเ คชันธนาค าร เพื่อเติมเ งิน

ไปยังเมนู สแกน กดปุ่มรูปภาพ แล้วเลือกรูป QR Code ที่บันทึกไว้

หลังจากนั้นใส่จำนวนเงิ นที่ต้องการ และทำตามขั้นตอนปกติ

เติมเงิ นด้วย G-Wallet ID

กดคัดลอก G-Wallet ID

เปิ ดแอปพ ลิเคชันธนาค าร เพื่อเติมเ งิน

ไปยังเมนู เติมเ งิน/โอนเ งิน พร้อมเพย์ หรือ e-Wallet

นำ G-Wallet ID ไปวางในช่อง e-Wallet ID

หลังจากนั้นใส่จำนวนเงิ นที่ต้องการ และทำตามขั้นตอนปกติ

วิธีที่ 2 การเติมเ งินผ่านตู้ ATM ธนาค ารชั้นนำ

เข้าเมนูเติมเงิ น/โอนเ งิน e-Wallet พร้อมเพย์และระบุ G-Wallet ID 15 หลัก

วิธีที่ 3 การเติมเงิ นผ่านธนาค ารกรุงไทย ทุกสาขา

แจ้ง G-Wallet ID เพื่อเติมเ งิน

ข้อมูลsiamstreet

Show More