ออ มสินจั ดให้ ปล่ อยกู้ 10000 ดอ กเ บี้ย 10 บ าท

ธนาค ารออมสิน ปล่ อยเงิ นกู้ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลก ระทบจากโ ควิด-19 วันที่ 29 มีนาคม นายชาติชาย พยุหนาวีชัย

ผู้อำนวยการธนาค ารออมสิน เปิ ดเผ ยว่า ตามที่คณะรั ฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 63 เห็นชอบมาตรการดูแล

และเยี ยวย าผลกระทบจากการแพ ร่ระบ าดเชื้ อไวรั สโ คโรนา CO VID ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม

ระยะที่ 2 เนื่องจากการแพ ร่ระบ าดขย ายวงกว้างขึ้นจนมีผู้ติ ดเชื้ อในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งนี้ กระทรวงการคลังในฐานะที่ดูแลและรับผิดชอบเศรษฐกิจของประเทศ

ได้จัดทำมาตรการให้ความช่วยเหลือเยี ยวย าที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งประชาช นและ

ผู้ประกอบการอย่ างเร่งด่วน ภายใต้หลักการ ทันการณ์ ตรงเป้าหมาย และชั่วคราวตามจำเป็น

โดยธนาค ารออมสิน ในฐานะฟันเฟืองสำคัญของรั ฐบ าลและกระทรวงการคลัง ได้ออกมาตรการตามนโยบ ายที่

ได้รับมอบหมายอย่ างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มมีนโยบ ายให้เร่งรีบให้ความช่วยเหลือทั้งประชาช นและผู้ประกอบการ

ไม่ว่าจะเป็นการลดดอกเบี้ ยเงิ นกู้ การผ่ อนภาระชำระเงิ นกู้

การให้สินเ ชื่อเพื่อบรรเทาผลกระทบ การเป็นช่องทางโอนเงิ นให้ประชาช นที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการเสริมสภาพ

คล่องให้แก่ผู้ประกอบการสามารถประคองกิจการให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปได้ล่าสุดเปิ ดให้บริการ สินเชื่ อเพื่อเป็นค่ าใช้จ่าย

สำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกร ะท บจากไว รัสโคโรนา CO VID วงเงิ นกู้สูงสุด 10000 บ าท อัตราดอกเบี้ ย 0จุด10เปอร์เซ็น

ต่อเดือน 10 บ าทต่อเดือน ผ่อ นชำระคืนนานถึง 2 ปี โดยไม่ต้องชำระเงิ นกู้ 6 งวดแรกที่สำคัญคือไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆ

คุณสมบัติผู้กู้มีอายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีร ายได้เดือนละไม่เกิน 30000 บ าท

ได้รับผลกระทบจาก CO VID เช่ น พ่อค้ าแม่ค้ า คนขับรถโดยสารแท็กซี่-สามล้อ มัคคุเทศก์ เป็นต้น

มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

ขณะเดียวกัน ธนาารออมสินสนับสนุนโครงการสินเชื่ อฉุ กเ ฉิน และโครงการสินเชื่ อพิเศ ษเพิ่มเติม ตามมติเพื่อเสริมสภาพ

คล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิ ตแก่ประชาช นที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วยการเปิ ดให้บริการสินเ ชื่อเพื่อเป็นค่ าใช้จ่ายสำหรับ

ผู้มีรา ยได้ประจำที่ได้รับผลกร ะทบจากไวรั สโคโ รนา (COVID-19) วงเงิ นกู้สูงสุด 50000 บ าท อัตราดอกเ บี้ย 0จุด35เปอร์เซ็น

ต่อเดือน Flat Rate ให้ผ่อ นชำระคืนนานถึง 3 ปีโดยการค้ำประกันสามารถใข้บุคคลหรือหลักทรั พย์ค้ำประกันก็ได้

เพียงมีอายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย เป็นผู้มีร ายได้ประจำแต่ร ายได้ลดลงหรือข าดร ายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก CO VID

และภั ยอื่นๆ มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ ยงที่จะติดเชื้ อไว รัสได้จากการพบปะกันของคน

จำนวนมากที่สาขา ประชาช นที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจึงไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อที่สาขา เพราะธนาค ารออมสิน

อำนวยความสะดวกด้วยการเปิ ดให้ยื่นลงท ะเบี ยนใช้บริการสินเชื่ อนี้ผ่านเว็บไซต์ธนาค ารออมสิน www.gsb.or.th เท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 1 เมย 63 เป็นต้นไป เพียงมีโทรศัพท์มือถือที่พร้อมใช้งานเปิ ดเว็บไซต์ธนาค ารออมสินหรือมีเครื่องคอมพิวเตอร์

ปัจจัยการแพ ร่ระบ าดไว รัสโ ควิด-19 มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาช นในวงกว้าง

ธนาค ารออมสินจึงหวังเป็นอย่ างยิ่งว่าการช่วยบรรเทาผลกระทบให้ประชาช นและลูกค้ าของธนาค ารฯ

เพิ่มเติมอย่ างต่อเนื่องนี้จะช่วยได้เป็นอย่ างดี”นายชาติชายกล่าว

ข้อมูลwasawadeezaa

Show More