สินเชื่ ออ อมสุ ขใจ ตามนโยบ ายรั ฐ ให้กู้ได้ 50,000-200,000

อีกหนึ่งสินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยื ม จากทาง ธนาค าร ออมสิน (สินเ ชื่อ ตามนโยบ ายรั ฐ สินเ ชื่อ ออมสุขใจ)

ปล่อยให้ประชาช น สามารถ กู้ ยื มเ งิน ได้ 50,000-200,000 บ าท รา ยละเอี ยดจะเป็นอย่ างไร ไปดูกันเลย

จุดเด่น ของ สินเ ชื่อ

ให้กู้ เพื่อเป็น เงิ นทุน

ให้กู้ เพื่อเป็น เงิ นทุน หมุนเวี ยน เพื่อ ประกอบ อาชีพ

ให้กู้ เพื่อเป็น ค่ าใช้ จ่าย ในการ ดำรง ชีพ

ให้กู้ เพื่อ ชำระ หนี้สิน อื่น ๆ

จำนวน ของ เงิ นให้กู้ยื ม

ทางธนาค าร ออมสิน ปล่อยให้กู้ ตามความ สามารถ ในการ ชำระเงิ นคืน

ให้กู้ยื มเ งินได้ ที่ ไม่เกิน 5 เท่า ของ เงิ นออม ในวันที่ ยื่นกู้ สูงสุด ไม่เกิน 200,000 บ าท รา ยละเอียด ดังนี้

กรณีที่ ฝากเงิ นเป็น รา ยวัน ไม่น้อยไปกว่า 3 เดือน และ ไม่น้อย ไปกว่า 90 วัน ให้กู้ได้ สูงสด ที่ 50,000 บ าท

กรณีที่ ฝากเ งิน เป็นร าย สัปดาห์ ไม่น้อยไปกว่า 6 เดือน และ ไม่น้อย ไปกว่า 24 สัปดาห์ ให้กู้ได้ สูงสด ที่ 100,000 บ าท

กรณีที่ ฝากเงิ น เป็นร าย เดือน ไม่น้อยไปกว่า 10 เดือน และ ไม่น้อย ไปกว่า 1 ครั้ง/เดือน ให้กู้ได้ สูงสด ที่ 200,000 บ าท

*หมายเหตุ เมื่อรวม จำนวน เงิ นกู้ คงเหลือ ตาม สัญญา เดิม ของ สินเ ชื่อ ทุก ประเภท กับ จำนวน เ งิน ที่

ขอกู้ ครั้งนี้ ในวันที่ ทำ นิติกร รม สัญญา จะต้อง ไม่เกิน 200,000 บ าท/ร าย

อัตรา ดอกเบี้ย สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม

อัตรา ดอกเบี้ย ใน กรณี ที่ผิดนัด ไม่มีการ ชำระหนี้ ให้เป็นไป ตามที่ ธนาค าร ออมสิน ประกาศ

ระยะเวลา ชำระคืน เงิ นให้กู้ยื ม

การชำระเงิ นคืน ได้ที่ ไม่เกิน 8 ปี หรือ 96 งวด

วิธี คำนวณ การ ชำระ เงิ นให้กู้ยื ม คืน

ให้ ชำระ เงิ นต้น /ดอกเบี้ย เป็น ร าย เดือน

อัตรา ดอกเบี้ย คงที่ Flat Rate

รา ยละเอียด การขอ สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยื ม

มี คุณสมบัติ อย่ างใด อย่ างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

เป็น ผู้ ประกอบการ รา ยย่อย อาทิ ค้ าขาย หรือ ผลิต สินค้ า อุปโภค บริโภค

เป็น ผู้ที่ มี รา ยได้ ประจำ อาทิ ลูกจ้าง หน่วยงาน ราชการ หรือ บริษัท เอกช น มี เงิ นเดือน ประจำ

เป็น ผู้ที่ ไม่มี อาชีพ ใดๆ และ มีความ ตั้งใจ จะ ประกอบ อาชีพ อิสระ

เป็น บุคคล ธรรมดา ที่มี สัญชาติ ไทย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

มี ที่อยู่ ที่แน่นอน ติดต่อได้

มีการฝากเ งิน ออมเ งิน เสมอ

ไม่ได้ เป็น ลูกจ้าง หรือ พนักงาน และ ผู้บริหาร ของ ธนาค าร ออมสิน

หลัก ประกัน ในการขอ เงิ นให้กู้ยื ม

ให้ใช้ บัญชี เงิ นฝาก แบบ เผื่อเรียก เป็น หลัก ประกัน

สำหรับใครที่กำลังสนใน สินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยื ม ออมสุขใจ สามารถติดต่อได้ที่ ธนาค าร ออมสิน ทุกสาขา

ข้อมูลpostnet

Show More