คุณส มบั ติ เข้าร่ วมโค รงการ ห นี้ไม่ถึง 2ล้ านรั ฐใช้ห นี้ให้

สำหรับโครงการ คลินิกแก้ห นี้ by SAM เป็นการผ่อนห นี้ที่ช่วยให้ทุ กคนสามารถผ่อนชำระห นี้ได้ตามความสามารถ

ชำระห นี้กันได้แบบสบ ายใจ ห นี้หลักหมื่น ผ่อนหลักร้อย ห นี้หลักแสน ผ่อนหลักพัน รวมห นี้ทุ กที่ ผ่อนจ่ายที่เดียว

ตัวอย่ าง เช่ น ห นี้ 10,000 บ าท ผ่อนแค่ 120 บ าท/เดื อน, ห นี้ 100,000 บ าท ผ่อนแค่ 1,200 บ าท/เดื อน

เท่านั้น ขึ้นอยู่กับห นี้เงิ นต้นที่ติดตัวมาของแต่ละคน

ใครเข้าโครงการได้บ้ าง?

ส่วนคุณสม บัติของคนที่จะเข้าโครงการก็ธร รมดา เรียกว่า ใครๆ ก็เข้าได้ ไม่มากมาย มีแค่ 4 ข้อ

1. เป็นบุคคลธร รมดา ที่มีร ายได้ อายุไม่เกิน 65 ปี

2. เป็นห นี้เสี ยบั ตรเค รดิต บัตรกดเงิ นสด หรือสินเ ชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ

3. เป็นห นี้ NPL ก่อน 1 ก.ค. 63 (ตามร ายงานเค รดิตบูโร ณ เดื อน มิ.ย.63 ต้องมีสถานะค้ างชำระ 91-120 วัน)

4. ห นี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบ าท

5. ผ่อนขั้นต่ำอยู่ ห นี้นอกระบบ ห นี้บ้ าน ห นี้รถ ห นี้ กยศ. ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

คุณสม บัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เป็นบุคคลธร รมดา ที่มีรา ยได้ อายุไม่เกิน 65 ปี

2. เป็นห นี้เสี ยบั ตรเ ครดิต บัตรกดเงิ นสด หรือสินเ ชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ

3. เป็นห นี้เ สีย (NPL) ก่อน 1 กรกฎาคม 2563

4. ห นี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบ าท

ตามร ายงานเค รดิตบูโร ณ เดื อนมิถุนายน 2563 ต้องมีสถานะค้ างชำระ 91-120 วันขึ้นไป

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบคุณสม บัติผู้เข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร

ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมเอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

1. สำเนาบั ตรประจำตัวประชาช น / สำเน าทะเ บียนบ้ าน ของผู้สมัคร

2. เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระห นี้จากเค รดิตบูโร โดยลูกค้ าสามารถขอข้อมูลเค รดิตบูโรได้ที่

ศู นย์ตรวจเค รดิตบูโร / เค าน์เตอร์ธนาค าร / ATM / Mobile App / ที่ทำการไปรษณีย์ไทย / Internet Banking

พนักงานประจำ

– สลิปเ งินเดื อน 6 เดื อน หรือหนังสือรับรองเงิ นเดื อน+รา ยการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดื อน

อาชีพอิสระ

– รา ยการเดินบั ญชีย้อนหลัง 6 เดื อน

– เอกสารการแสดงการเสี ยภาษีเงิ นได้ 50 ทวิ (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อได้รับการยืนยันจากสถาบัน ให้เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่โครงการฯ จะติดต่อนัดหมาย

เพื่อให้เข้ามาลงนามสัญญาปรับโครงสร้างห นี้

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้ห นี้

สมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้ห นี้ ได้หลายช่องทาง ดังนี้

1. ผ่านทางเว็บไซต์ www.debtclinicbysam.com หรือ www.คลินิกแก้ห นี้.com

2. ผ่านทางไลน์@ ID: debtclinicbysam

3. ติดต่อที่ สำนักงานโครงการ

เลขที่ 333 อาค ารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 12 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

4. ติดต่อที่ สาขาของ SAM 4 สาขา

– สาขาสุ ราษฎร์ธานี: 213/17 หมู่ 1 ถนนเพช รเกษม ตำบลมะขามเ ตี้ย อำเภอเมื อง จังหวัดสุร าษฎร์ธานี

– สาขาขอ นแก่น: 381/46-47 หมู่ 17 ถนนมิ ตรภาพ ตำบลในเมื อง อำเภอเมื อง จังหวัดขอนแก่น

– สาขาพิษ ณุโลก: 5/16-17 หมู่ 5 ถนนสิงห วัฒน์ ตำบลบ้ านคลอง อำเภอเมื อง จังหวัดพิษณุโลก

– สาขาเชี ยงใหม่: 109/4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง (ท.ล.11) กม.98.7 เทศบ าลตำบลช้างเผือก อำเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่

ทั้งนี้ใครที่มีคุ ณสมบั ติตามที่โครงการกำหนด และสนใจ สามารถทำตามขั้นตอนข้างต้นได้เลย

ข้อมูลmumkhao

Show More