คนแ ห่ลงกันเพี ยบ หลังรั ฐใช้ห นี้ให้ไม่เกิ น 2 ล้าน รี บดูสิ ทธิ์ด่ วน

ถ้าปั ญห าใหญ่ของคุณเป็นเรื่องเงิ นเดือนที่ไม่มาก แถมภาระเยอะ อย่ าเพิ่งกังวลไป เพราะอั ตราการผ่ อนห นี้ของโคร งการ

คลินิกแก้ห นี้ by SAM เป็นการผ่ อนห นี้ที่ช่วยให้ทุ กคนสามารถผ่อนชำระห นี้ได้ตามความสามารถ ชำระห นี้กันได้แบบสบ ายใจ

ห นี้หลักหมื่น ผ่อนหลักร้อย ห นี้หลักแสน ผ่อนหลักพัน รวมห นี้ทุ กที่ ผ่อนจ่ายที่เดียว ตัวอย่ าง เช่ น ห นี้ 10,000 บ าท

ผ่อนแค่ 120 บ าท/เดือน, ห นี้ 100,000 บ าท ผ่อนแค่ 1,200 บ าท/เดือน เท่านั้น ขึ้นอยู่กับห นี้เงิ นต้นที่ติดตัวมาของแต่ละคน

ใครเข้าโครงการได้บ้ าง?

ส่วนคุณส มบัติของคนที่จะเข้าโครงการก็ธร รมดา เรีย กว่า ใครๆ ก็เข้าได้ ไม่มากมาย มีแค่ 4 ข้อ

1. เป็นบุค คลธร รมดา ที่มีร ายได้ อายุไม่เกิน 65 ปี

2. เป็นห นี้เสี ยบัต รเค รดิต บั ตรกดเ งินสด หรือสินเชื่ อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ

3. เป็นห นี้ NPL ก่อน 1 ก.ค. 63 (ตามร ายงานเคร ดิตบูโร ณ เดือน มิ.ย.63 ต้องมีสถานะค้ างชำระ 91-120 วัน)

4. ห นี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบ าท

5. ผ่อนขั้นต่ำอยู่ ห นี้นอกระบบ ห นี้บ้ าน ห นี้รถ ห นี้ กยศ. ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

อาชีพไหนก็เข้าได้ใช่ไหม?

คลินิกแก้ห นี้ by SAM รับทุ กคนทุ กอาชีพที่ต้องการเป็นไทจากห นี้เสี ยบั ตร ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ฟรีแลนซ์ พ่ อค้ า

แ ม่ค้ า วินมอเตอร์ไซค์ หาบเร่แผงลอย ค้ าข ายออนไลน์ เอาเป็นว่ารับทุ กอาชีพถ้าเข้าเงื่อนไข ขอเพียงมีเอกสารเหล่านี้!!

1. สำเนาบั ตรประจำตัวประชาช น / สำเน าทะเ บียนบ้ าน ของผู้สมัคร

2. เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระห นี้จากเค รดิตบูโร โดยลู กค้ าสามารถขอข้อมูลเครดิตบูโรได้ที่

ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร / เค าน์เตอร์ธนาค าร / ATM / Mobile App / ที่ทำการไปรษณีย์ไทย / Internet Banking

คลิปแนะนำช่องทางการตรวจบูโร

พนักงานประจำ

1. สลิปเ งินเดือน 3 เดือน หรือหนังสือรับรองเงิ นเดือน+ร ายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

อาชีพ อิสระ

1. รา ยการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

2. เอกสารการแสดงการเสี ยภ าษีเ งินได้ 50 ทวิ (ถ้ามี)

เป็นห นี้ที่ไหนเข้าร่วมโครงการได้บ้ าง?

มาดูกันว่า เป็นห นี้สถาบันไหนที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้บ้ าง

สมัครเข้าโครงการฯ ไปแล้ว แต่ตอนนี้ลำบ าก รา ยได้ลด มีมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนมั้ย?

ล่าสุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือลู กค้ าที่เข้าร่วมโครงการให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้ คลินิกแก้ห นี้ by SAM

ขย ายเวลาให้มาตรการย าแ รง 2 สูตร ถึง มิ.ย. 64

โดย ย าแ รงสูตร 1 ช่วยเหลือลู กค้ าที่ตกงาน ถูกเลิกจ้าง หรือร ายได้ลดลง ถ้าจ่ายไม่ไหว

สามารถยื่นเรื่องเพื่อเลื่อนกำหนดชำระห นี้ได้ถึง มิ.ย 64 โดยไม่ถือว่าผิ ดนัดชำระห นี้ และไม่เสี ยปร ะวัติ

ส่วนย าแร งสูตร 2 แบ่งเบ าภาระให้ลู กค้ าได้มีสภาพคล่องทางการเ งินที่ดีขึ้นและมีกำลังใจในการผ่ อนชำระห นี้

เมื่อจ่ายเท่าที่ไหวและจ่ายต่อเนื่อง ลู กค้ าจะได้ลดดอกเพิ่ม 1-2 % หากจ่ายค่ างวดเฉลี่ ยเกิน 80%

ขึ้นไปลดดอกเบี้ยให้อีก 2% ถ้าจ่ายได้เพียง 40% ลดดอกเบี้ยให้ 1%

สมัครยังไง…สมัครที่ไหน?

เมื่อเห็นหนทางแก้ห นี้เ สียบั ตรแล้ว สมัครเลย มี 4 ช่องทาง เลือกสมัครได้ตามถนัด

1. ผ่านทางเว็ บไซ ต์ www.คลินิกแ ก้ห นี้.com

2. ผ่า นทางไลน์ ID : @debtclinicbysam

3. สมั ครทางไปร ษณีย์ ดา วโหล ดใบส มัคร คลิก https://bit.ly/2HECqZ0แล้วส่งเอกสารมาที่ :

ตู้ปณ.40 ปณฝ.ซันทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ 10905

4. สมั ครด้วยตนเอง : เตรี ยมเอกสารให้ครบ แล้วมาสมั ครที่ สำนักงานโคร งการคลิ นิกแ ก้ห นี้ by SAM

เล ขที่ 333 อาค ารเล้าเป้ งง้วน 1 ชั้น 12 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรั งสิต แขวงจ อมพล เขตจ ตุจักร กรุงเท พมหานคร 10900

ข้อมูลsiamnews

Show More