พาณิ ชย์ล ดราค าสินค้ าช่ วยประชาช น ส่งท้ ายปี กว่า 13000 ร ายการ

วันที่ 4 พฤศจิก ายน 2563 ผู้สื่ อข่ าว siamtoday ได้รับร ายงานว่า นายจุรินทร์ ลักษ ณวิศิ ษฏ์ รองนายกรั ฐมน ตรี

และ รัฐมนต รีว่าการกระทร วงพาณิ ชย์ เป็นประธ านเปิ ดโคร งการ พาณิ ชย์ล ดราค า ช่ว ยประชาช น ครั้งที่ 7

ซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นปีแ รก ที่มีการจั ดงานมหกร รมล ดราค าสินค้ า มากที่สุดเป็นประวั ติก ารณ์ สื บเนื่ องมาจากภ าวะ

เศร ษฐกิจในประเท ศชะล อตัว จาก cd 19 ทำให้ประชาช นยังได้รับผลกร ะทบจากสถ านกา รณ์ดังกล่ าว

ภา พจาก ห้องข่ าวภ าคเที่ ยง

โดยครั้ งนี้ยังคงได้รับความร่ วมมือกับผู้ผ ลิต-ผู้จำหน่ ายสินค้ าอุ ปโ ภคบริโ ภค ห้ างสร รพสินค้ า ห้างค้ าส่งค้ าปลีกร ายใหญ่

ที่มีสาข าอยู่ทั่วประเท ศและห้ างท้องถิ่ นทุกภา คทั่วประเท ศไทย รวม 104 ร าย โดยมีสิ นค้ าเข้าร่ วมร ายการล ดราค า 6 กลุ่ มสินค้ า

สำคัญ อาทิ อาห ารและเครื่ องดื่ม, อาหารป รุงสำเร็จแ ช่แ ข็ง, ซอสปรุ งรส, ของใช้ประจำวัน ทำให้มีสินค้ าลดราค าเพิ่มขึ้นเป็น

13790 ร ายการ ลดสู งสุด 70 เป อร์เซ็ นต์ อาทิ ผงซักฟ อก สบู่อ าบน้ำ โดยกิจกร รมดังกล่าวจัดขึ้นระห ว่าง

วันที่ 1 ถึง 30 พฤศจิก ายน 2563 ค าดว่าจะสามารถช่ วยล ดภาร ะค่ าครองชีพให้กับประชาช น ทั่วประเทศ

คิดเป็นมูลค่ ากว่า 500 ล้านบ าทตลอดโค รงการ

ข้อมูลsiamtoday

Show More