สินเชื่ ออ อมสิน เดื อนพฤ ศจิกายน อาชี พอิส ระ 5 หมื่ นบ าท พักห นี้ 6 เดื อนแรก

เรียกว่าเปนสินเชื่ อใหม่เดือนพฤศจิกายนที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่ างมาก สำหรับสินเชื่ อจากธนาค ารออมสิน

ซึ่งได้ออกมาปล่อยกู้ให้อาชีพอิสระ 5 หมื่นบ าท โดยจะพั กห นี้ 6 เดือนแรก

ธนาค ารออมสิน เปิ ดตัว “สินเชื่ อเสริมพลังฐานราก” ตามติ ครม. ลุยปล่อย กู้ยื ม เงิ น เติมสภาพคล่องพ่อค้ าแม่ค้ า-

ผู้มีอาชีพอิสระ-คนมีร ายได้ประจำ ถูกกระทบจาก โควิด19 ให้ กู้ยื มเ งิน ได้ร ายละไม่เกิน 50,000 บ าท พร้อมคลายเงื่อนไข

ไม่ต้องใช้หลักท รัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน และปลอดชำระห นี้ 6 งวดแรก

ลงทะเบี ยนยื่นกู้ได้ที่เว็บไซต์ธนาค ารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งแต่บัดนี้

ระยะเวลาในการ สมัครลงทะเบี ยนขอ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม จากออมสิน ถึงเมื่อไหร่

-สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ออมสิน สินเชื่ อเสริมพลังฐานราก ภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อ นปรน โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบี ยนยื่น

ขอสินเชื่ อได้ที่เว็บไซต์ธนาค ารออมสิน www.gsb.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ออมสิน ตัวนี้ เหมาะกับใคร

-สำหรับสินเชื่ อประเภทนี้ต้องการช่วยเหลือบุคคลที่มีอาชีพค้ าขาย ประกอบอาชีพอิสระ และผู้มีรา ยได้ประจำ

รวมถึงบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการระบ าดของ โควิด19 ทำให้ร ายได้ลดลงหรือข าดร ายได้

ด้วยเป็น สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม เพื่อการดำรงชีพ เพื่อการลงทุน/หมุนเวียนในกิจการ

รา ยละเอียด สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ออมสิน

-ให้วง เงิ นกู้ยื ม สูงสุด ที่ร ายละไม่เกิน 50,000 บ าท

-คิดอัต ราดอกเ บี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate)

-ระยะเวลาผ่ อนชำระ เงิ นกู้ยื ม ไม่เกิน 3 ปี

-ไม่ต้องใช้หลักทรั พย์หรือบุคคลค้ำประกันเ งินกู้

-ปลอดชำระเ งินต้นและดอกเบี้ย หรือไม่ต้องชำระเงิ นงวดใน 6 เดือนแรกอีกด้วย

เอกสารสมัคร สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม ออมสิน

-สำเนา บัตร ประชาช น และ สำเนา ทะเบี ยนบ้ าน (ถ้ามี)

-ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี) ของ ผู้กู้ และ คู่ สมรส และ ผู้ค้ำ ประกัน

-เอกสาร แสดง สถานภาพ สำเนา ใบสำคัญ การ สมรส (ถ้ามี)

-สำเนา สมุด บัญชี เงิ นฝาก เผื่อเรียก ธนาค าร ออมสิน

สนใจสามารถลงท ะเบี ยนยื่นขอ สินเชื่ อเ งินให้กู้ยื ม ได้ที่เว็บไซต์ธนาค ารออมสิน www.gsb.or.th หรือ ธนาค ารออมสิน ทุกสาขา

ข้อมูลhorasep

Show More