ธ.ออมสิน ปล่ อยกู้ยื มเ งิน ผ่านแอพ ให้คนละ 10,000-20,000 บ าท

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่ อที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่ างมาก สำหรับสินเชื่ อออมสิน ปล่อ ยกู้ ยื มเงิ น ผ่านแอพ ให้คนละ 10,000-20,000

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการ ธนาค ารออมสิน ได้เปิ ดเผ ยว่า ในต้นปี 2564 ธนาค ารจะเปิ ดตัวโครงการปล่ อย

สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ผ่านโมบ าย แบงกิ้ง เพื่อสู้กับหนี้นอกระบบและสถาบันการเงิ นรา ยย่อย ภายใต้แพลตฟอร์ม MYMO

ที่ปัจจุบันมีผู้สมัครใช้แอปดังกล่าวมากถึง 8 ล้านร าย

โดย ช่วง 5 ปีที่ผ่านมาแอปฯ MYMO ทำได้เพียง ตรวจสอบธุรกรรมการเ งิน เข้า ออก เท่านั้น ยังไม่มี ธุรกรรมการให้

กู้ยื มเงิ น ล่าสุดทาง ธนาค ารออมสิน กำลังพัฒนาระบบ ที่ค าดการว่า ในอีก 6 เดือนข้างหน้าจะแล้วเสร็จ

นำมาให้บริการในส่วนของการ กู้เงิ นยื ม ได้

สำหรับการให้ กู้ยื มเงิ น ผ่านแอป MYMO อาจเป็นครั้งแรกในระบบธนาค าร ออมสิน ที่จะมีการให้ กู้ยื มเงิ น ผ่านโมบ าย

แบงกิ้ง โดยที่ผู้กู้ไม่จำเป็นต้องไปที่สาขาอีกต่อไป เพราะได้มีการยืนยันตัวตน (KYC) สิ้นสุดบนโทรศัพท์มือถือได้ทันที

และธนาค ารจะเชื่ อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ

รวมถึงการซื้อข้อมูลจากธนาค ารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม เมื่อธนาค ารอนุ มัติ วง

เงิ นกู้ยื ม แล้ว การลงนามในสัญญาจะเป็นลักษณะสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract)

ในขณะเดียวกันลักษณะ สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม ผ่านแอป MYMO เป็นการออกแบบให้สอดคล้องกับวิถีของลู กค้ าร ายย่อย

และพ่ อค้ าแ ม่ค้ าในตลาด โดยแอป MYMO ให้ วงเงิ น สินเชื่ อเ งินให้กู้ยื ม รา ยละ 10,000-20,000 บ าท

อัตร าดอกเบี้ ยสามารถคิดเป็นร ายวันได้ เช่ น กู้ยื มเ งิน วันนี้ คืนในพรุ่งนี้ ก็คิดดอกเบี้ ยเป็นรา ยวัน เป็นต้น

และธนาค ารจะจ้างพนักงานที่เกษียณแล้วมาเป็นคนเดินเก็บเงิ นในตลาดสดโดยคิดค่ าทำธุรกร รมครั้งละ 3 บ าท

รูปแบบเช่ นนี้สอดคล้องกับวิถีพ่ อค้ าแ ม่ค้ าที่ต้องการจ่ายดอกเ บี้ยเป็นรา ยวัน และในระยะย าวสามารถเพิ่มวง

เงิ นกู้ยื ม เป็น 50,000 บ าท ต่อร ายดอกเบี้ ยของธนาค าร เพื่อ เ งินกู้ยื ม ผ่านแอป MYMO มีอัตราที่ต่ำกว่าสินเชื่ อพิโกไฟแนนซ์

คือผู้ให้บริการ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม รา ยย่อยระดั บจังหวัดที่อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง

และสินเชื่ อร ายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (นาโน ไฟแนนซ์) ที่คิดดอกเ บี้ย 33% และต่ำกว่าอัตราเงิ นกู้ดอกเบี้ ยนอกระบบ

และอาจใกล้เคียงกับด อกเบี้ ยธนาค ารประชาช นของออมสินที่อยู่ในระดั บ 12%”

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่ อที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่ างมาก

ข้อมูลhorasep

Show More