ลิ้ งค์ ตร วจสอบสถ านะปร ะกันร ายได้ รับเ งิน 10,000บ าท

จากกรณี ครม.อนุมั ติ โคร งการประกันร ายได้เกษ ตรกรผู้ปลู กข้ าว ปี 2563/64 มาต รการคู่ขน าน

และโค รงการสนั บส นุนค่ าบริห ารจัดการและพั ฒนาคุณภ าพผลผลิตเกษ ตรกรผู้ปลูกข้ าว ปีการผ ลิต 2563/64 วงเงิ นกว่า 51,858 ล้ านบ าท

โค รงการประกั นร ายได้เกษ ตรผู้ปลู กข้าว ปี 2 (ปี 2563/64)

ได้กำห นดราค าและปริม าณประกันร ายได้เกษ ตรกรเช่นเดี ยวกับปีที่ผ่านมา ได้แ ก่

ข้ าวเปลื อกหอมมะลิ ราค าประกั นตันละ 15,000 บ าท ปริม าณไม่เ กิน 14 ตัน

ข้า วเปลื อกหอมม ะลินอกพื้นที่ ราค าประกั นตันละ 14,000 บ าท ปริม าณไม่เ กิน 16 ตัน

ข้า วเปลื อกเจ้า ราค าประกั นตันละ 10,000 บ าท ปริมา ณไม่เ กิน 30 ตัน

ข้าวเปลื อกหอมป มธานี ราค าประกันตันละ 11,000 บ าท ปริม าณไม่เ กิน 25 ตัน

ข้าวเป ลือกเห นียว ราค าประกันตันละ 12,000 บ าท ปริม าณไม่เ กิน 16 ตัน

ระยะเว ลาดำเนินการตั้งแต่เดื อนต.ค.2563-พ.ค.2564

สำหรับท่านที่ต้ องการตร วจสอ บสถ านะ ลิ้ งตร วจสอบสถ านะการขึ้นทะเบี ยนเกษ ตรกร ว่าเรามีสิ ทธ์ในโคร งการไหน ยังไง ค ลิก

ใส่เ ลขบั ตรประชาช น จากนั้นกดค้ นหา จากนั้นท่ านได้รับสิ ทธิ์อะไรบ้ างจะขึ้นโ ชว์มาให้เห็นห มดเลย

ข้อมูลmumkhao

Show More