อัพเด ตล่ าสุด เสน อแล้ว ขอคื นเงิ นสมท บ ประกั นสั งคม

เรี ยกได้ว่าหลายๆคนก็อย ากจะได้คื นบ้ างหลังจากที่ส่งกันอย่ างเดี ยวติ ดต่อกันมาเป็นร ะยะเวลานาน

สำหรั บประกั นสังคม ล่าสุด ประช าช นกลุ่มขอคื นไม่ขอท าน ยื่ นเรี ยกร้องต่อรั ฐมน ตรีว่าการกระท รวงแ รงงาน

แ ก้กฎหม ายประกันสั งคม เพื่อบร รเทาความเดื อดร้อนจากสถ านก ารณ์ CO VID โดยคื นเงิ นสมท บชร าภาพแ ก่ผู้ประกั นตน

เสน อแล้ว ขอคื นเ งินส มทบชร าภาพ ประกั นสังคม

นายสุช าติ ชมก ลิ่น รั ฐมนตรีว่าก ารกระทร วงแร งงาน หารือร่ วมกับตัวแท นประชาช นผู้ประกั นตนในนามเครื อข่ าย

กลุ่ มขอคื นไม่ได้ขอทาน ซึ่งยื่ นเสนอเรี ยกร้องให้สำนักงานประกั นสังคม กระทรวงแร งงาน คืนเงิ นสมทบชร าภาพให้แ ก่ผู้ประกันตน

เพื่อบร รเทาความเดื อดร้อ นจากสถา นกา รณ์ CO VID

ซึ่งรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงแร งงาน กล่าวว่า แนวทางที่ทำได้ ณ ตอนนี้คือ ให้สำนักงานประกันสังคมไปศึ กษาร ายละเอีย ดกฎหม าย

เพื่ อแ ก้ไข พ.ร.บ.ประ กันสังคม เปิ ดช่ องกู้เงิ นค้ำประกัน สินเ ชื่อ ซึ่งก็ต้องทำตามขั้นตอนกฎหม าย เพื่ อให้เป็นไปตามระเบี ยบ

ให้มีจุ ดที่ล งตัว เหมาะสมม ากที่สุด ถูกต้องตามก ฎหม าย และพร้ อมจะแ จ้งความคื บหน้าของ

การดำเนิ นให้ได้รับทร าบเป็นระยะอย่ างชัดเจ นต่อไป

ข้อมูลphurlenlen

Show More