ให้คนละ 3,000 บ าท เเค่มีบั ตรปร ะชาช น อ ายุ 18 ปีขึ้ นไป

เป็นข่ าวดีสำหรับคนที่กำลังเดื อดร้ อน เมื่อเพจ อนุ วัต จัดให้ ได้โพ สต์ผ่านเฟ ซบุ๊ก ระบุว่า…

เเจ กอีกคนละ 3,000บ าท 15 ล้านคน. ซื้ อของ เริ่ม ต.ค.นี้

โดยเรื่ องดังกล่ าว มีร ายละเอี ยดเพิ่ มเติม ดังต่ อไปนี้

นายดนุชา พิชยนันท์ รองเล ขาธิการ สภาพั ฒนาการเศร ษฐกิจ เเละสังคมเเห่ งชาติ บอกว่า

ผู้มีสิ ทธิ์ได้ ต้องมีสั ญช าติไทย อายุ 18 ปีขึ้ นไป ประม าณ 15 ล้ านคน หรือ 3,000 บ าทต่อคน

คร อบคลุ มไปถึง ผู้ประกอ บการ หาบเ ร่เเ ผงล อย ประม าณ 80,000 ร้านค้ าทั่วประเ ทศ

โดยรั ฐบ าล จะช่ วยค่ าใช้จ่ าย 50 เป อร์เซ็ นต์ เเละจำกัด การใช้จ่ ายต่อคน เบื้ องต้นกำหนดไว้ 100-250 บ าทต่อคนต่ อวัน

ค าดว่า จะเริ่ มดำเนิ นการ ได้ประม าณ เดื อน ต.ค.นี้ เเละจะมี เงิ นหมุนเวี ยน ในระบบเศร ษฐกิจ ประมาณ 90,000 ล้านบ าท

ทั้งห มด จะดำเนิ นการ ผ่านก ลไก การดำเ นินงาน ผ่านกระเป๋ าเงิ นอิเล็ กทรอนิ กส์ ของรั ฐบ าล

ทั้งนี้ ที่ป ระชุม มีม ติให้ กระท รวงการค ลัง จัดทำร ายละเอี ยด โคร งการ เพื่ อกลั บมาเสนอ ศบศ.อีกค รั้ง ใน 2 สัปด าห์หน้า

ก่อนนำเส นอ ที่ปร ะชุม คณะรั ฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

ข้อมูลwasawadeezaa

Show More