ขอรั บทุ นการศึ กษา 3000 ใครมีปั ญห ารีบแ จ้ง ก่อน 9 ธันว าคม

สำนักงานคณะกร รมการการศึ กษาขั้นพื้นฐ าน (สพฐ.) กระทรวงศึ กษาธิการ ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึ กษา (กสศ.)

จัดประชุมชี้แ จงการดำเนินงานการขอรับเ งินอุดหนุ นนักเรี ยนย ากจนพิเศ ษแบบมีเงื่อนไข ประจำภาคเรี ยนที่ 1 ปีการศึ กษา2563

ให้แก่เขตพื้นที่การศึ กษาทั้ง 225 เขต และครูโรงเรี ยนในสั งกัด สพฐ.ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Teleconference

นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกร รมการการศึ กษาขั้นพื้นฐ าน (สพฐ.) กล่าวเปิ ดการประชุม

ผ่านระบบ Teleconference ว่า ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สพฐ. ร่วมกับ กสศ. ปฏิรูปกระบวนการคัดกรองนักเรี ยนย ากจน

และปฏิรูปวิธีจัดสรรงบประมาณเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึ กษาอย่ างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือจากเขตพื้นที่การศึ กษา

ผอ. ครู กว่า 4 แสนคน ในการระดมขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึ กษาให้กับนักเรี ยนผู้ข าดแคลนทุนทรั พย์มาอย่ างดี

ทำให้ สพฐ. มีเครื่องมือการคัดกรองและช่วยเหลือนักเรี ยนย ากจนได้กว่า 1.7 ล้านคน รวมทั้งได้รับเงิ นช่วยเหลือเพิ่มเติมจาก กสศ.

อีกคนละ 3000 บ าท/คน/ปี จำนวน 740000 กว่าคน ครอบคลุมโรงเรี ยนกว่า 27512 โรงเรี ยนสำหรับในปีการศึ กษา 2563 สพฐ.

และ กสศ. ได้ขย ายผลการพัฒนาและบูรณาการร่วมกัน ทั้งความช่วยเหลือนักเรี ยนย ากจนพิเ ศษ ตั้งแต่ระดั บอนุบ าล ถึง ม.ต้น

ทั่วประเทศ ให้ได้รับการช่วยเหลือเงิ นอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นอกจากนี้ยังบูรณาการการบันทึกข้อมูลเพื่อเยี่ยมบ้ านและบันทึกข้อมูล

การคัดกรองไว้ในระบบเดียวกัน โดยบันทึกข้อมูลครั้งเดียวสามารถนำไปใช้สำหรับเรื่องการเยี่ยมบ้ านและการคัดกรองได้เลยล่าสุด

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางโครงการแ จ้งว่า มีปั ญห าโอนเงิ นให้กับเด็ กบ างคน เล ขประจำตัวประชาช น

และรหัสนักศีกษา (G) ไม่ถูกต้อง ให้ครูตรวจสอบข้อมูล นร.01 ของนักเรี ยน หากพบว่าผิดพลาดให้ครูแก้ไขใน

ระบบ DMC ในภาคเรี ยนที่ 2/2563 ภายในวันที่ 9 ธันวาม 2563

กระบวนการคัดกรองนักเรีย นย ากจนพิเ ศษ

ระดั บชั้นอนุบ าล ถึง ม.ต้น สั งกัด สพฐ.

จำนวน 740000 คน

โรงเรี ยน 27512 โรงเรี ยน

คัดกรองอีกครั้ง 9 ถึง 26 ก.ค. 63

ครูลงพื้นที่ตรวจสอบ เช่ น สอบถามผู้ปกครอง ถ่ายรูปที่อยู่อาศัย เป็นต้น 3000 บ าท/เทอม (ปีการศีกษา 1/2563)

โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก ธกส. และธนาค ารออมสิน เปิ ดบัญชี 0 บ าท

ไร้ค่ าธร รมเนี ยมและการสมัครพร้อมเพย์โดยไม่เสี ยค่ าใช้จ่าย

การสมัครรับทุน

ครู/อาจารย์ ลงพื้นที่ค้นหาเด็ กย ากจน

เด็ ก/ผู้ปกครอง สมัครได้ที่โรงเรี ยน (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

ต้องมีฐานะย ากจนจริงๆเท่านั้น

จะเน้นโอนเงิ นให้กับบัญชีธนาค ารของนักเรี ยน เพื่อความโปร่งใส และลดภาระของโรงเ รียน

ความเห็นธกส.

นางส าวนุช นาถ รองผอ.ธกส. ดีใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมสนับสนุนการทำงานของ กสศ.

ในการที่จะให้บริการและอำำนวยความสะดวกให้นักเรยนย ากจนพิเศ ษสามารถรับเงิ นอุดหนุนผ่านพร้อมเพย์ได้ เบื้องต้น

สามารถเปิ ดบัญชี 0 บ าทได้ทุ กสาขา (สำหรับนักเรี ยนที่เข้าร่วมโครงการ) ไม่มีค่ าธร รมเนี ยม

เปิ ดอบรมให้ความรู้ในการนำเ งินที่ได้ไปใช้ให้เกิ ดประโยช น์สูงสุดในการศีกษา

ความเห็น ธนาค ารออมสิน

นางนวารี ผู้ช่วยธนาค ารออมสิน เพื่อเป็นการสร้างความเสมอภาคทางการศีกษาให้กับเด็ กนักเรี ยนย ากจนพิเ ศษ รู้สึกยินดีที่จะได้ให้บริการ

สามารถเปิ ดบัญชี 0 บ าทได้ทุ กสาขา (สำหรับนักเรี ยนที่ได้รับทุน) ไม่มีค่ าธร รมเนี ยม

ยกเว้นค่ ารักษาบัญชีหากเด็ กไม่ได้มีธุรกร รมกับธนาค ารเป็นเวลานานๆ

ข้อมูลpostnet

Show More