สำหรั บผู้ที่ยื นยั นตั วตน โคร งการคนละค รึ่ง ไม่ผ่ านวิธีแ ก้ง่ ายๆ

รั ฐบ าลจัดโครงการ คนละครึ่ง ให้ประชาช นอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ได้รับเงิ นคนละ 3,000 บ าทเพื่อช่วยเหลือค่ าใช้จ่าย 50% ให้ประชาชน

วงเงิ นไว้ 45,000 ล้านบ าท และจะเ ปิดให้ล งทะเบี ยนผ่าน www.คนละครึ่ง.com ค าดว่าจะส่งเสริ มให้เกิ ดการใช้จ่าย

ภายในประเทศและมีเงิ นหมุนเวี ยนในระบบเศ รษฐกิจ 90,000 ล้านบ าท ซึ่งเดิมค าดว่าจะมีระยะเวลา

ดำเนินการ 23 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63 เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งการล งทะเบี ยนในรอบแรกครบ 10 ล้านคน

แล้วกรุงไทยเผยตัวช่วยใหม่สำหรับผู้ที่ยื นยันตัวตนบนแอ ปพลิ เคชั่นเป๋าตัง ไม่ผ่าน

หลังลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง รับ 3,000 บ าท

เพจเฟซบุ๊กกรุง

ไทย โพสต์ข้อความเกี่ยวกับตัวช่วยที่จะทำให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ยืนยันผ่านแอ ปพลิเคชั่นเป๋าตังง่ายขึ้น

โดยมีร ายละเอียดดังนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. 63 เวลา 06:00 น. เป็นต้นไป เรามีตัวช่วย สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตน

โครงการ คนละครึ่ง ไม่ผ่าน ทำเองได้ที่ตู้ ATM สีเทา รุ่นใหม่ของธนาค าร ไม่ต้องไปสาขา

วิธีหาตู้ ATM กรุงไทย สีเทา ง่ายๆ เพียง เปิ ดแ อป Google Map พิมพ์ ATM กรุงไทย

ยืนยันตัวตน นำบัต รประชาช นไปทำร ายการที่ตู้ใกล้คุณได้เลย

ส่วนวิธีการยืนยันตนผ่านตู้ ATM ก็สามารถทำได้ดังนี้

สามารถค้นหาตู้ ATM สีเทาที่สามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านแอ ปพลิเ คชั่น google map จากนั้นเลือกช่องค้นหา

พิมพ์ ATM กรุงไทย ยืนยันตัวตน นำบั ตรประจำตั วประชาช นไปทำร ายการที่ตู้ได้เลย

เลือกเมนู ยืนยันตัวตน (ไม่ต้องใช้บั ตร ATM)

ยืนยัน การเป็นเจ้าของบั ตรประชาช น

ยินย อมให้ เปิ ดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตน

เสี ยบบั ตรประชาช น รอระบบตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนของท่าน

เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จนำบั ตรประชาช นออก และดำเนินการต่อบนแอ ปพลิเคชั่นเป๋ าตัง

ทั้งนี้ใครที่ยืนยันตัวตนแ อพ เป๋าตัง ไม่ผ่าน สามารถทำร ายการข้างต้นได้เลยค่ะ

ข้อมูลsiamtoday

Show More