ธ.ก.ส. เปิ ดให้กู้ฉุ กเ ฉิน 1 หมื่น ไม่ใช้คนค้ำ สมั ครผ่ านมื อถือได้

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่ อที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่ างมาก หลังธ.ก.ส. เปิ ดให้ลงท ะเบี ยน

กู้ฉุ กเ ฉิน 1 หมื่น ไม่ใช้คนค้ำ สมัครผ่านมือถือได้ แล้วที่นี่

สำหรับการเตรียมตัวกู้ของ ธนาค ารเพื่อการเก ษตรและสหกรณ์การเก ษตร (ธ.ก.ส.)

– เป็นบุคคลสั ญช าติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

– เป็นเก ษตรกรและบุคคลในครัวเรือนของเก ษตรกร

– ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วงเงิ นกู้

– สูงสุดไม่เกิน 10,000 บ าทต่อร าย

หลักประกัน

– ไม่ต้องใช้หลักประกัน (ไม่ต้องมีคนค้ำ)

อัตร าดอกเ บี้ย

– คงที่ 0.1% ต่อเดือน (10 บ าทต่อเดือน)

ระยะเวลาชำระ

– ปลอดการชำระต้นเงิ นและดอกเ บี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้ (เริ่มจ่ายคืนในเดือนที่ 7 นับจากวันกู้)

วิธีลงท ะเบี ยน ขอกู้เงิ นฉุ กเ ฉิน ธ.ก.ส.

1. ใช้ไลน์ในการเพิ่มเพื่อน LINE ID @baacfamily หรือแสกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

2. กดยอมรับเงื่ อนไขในการกู้ฉุ กเ ฉิน

3. กรอกรา ยละเอี ยดตามที่เมนูกำหนด

4. สมัครเสร็จแล้ว รอรับ SMS จากธนาค าร และเตรี ยมหลักฐ านการทำสัญ ญาดังนี้ สิ่งที่ต้องเตรียม

– บั ตรประชาช นตัวจริง

– หมายเลขโทรศั พท์

– สำเนาบั ตรประชาช น (กรณียังไม่เป็นลูกค้ าเงิ นกู้ ธ.ก.ส. หรือยังไม่มีบั ญชีเงิ นฝาก ธ.ก.ส.)

5. จัดทำสั ญญาเ งินกู้และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยธนาค ารจะเป็นผู้นัดหมาย

6. ถ้าผ่าน ทางธนาค ารจะส่ง SMS แจ้งโอนเงิ นเข้าบัญชี เราสามารถไปกดได้ตามกู้ ATM ทุ กสาขาได้เลย

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่ อที่หลายคนให้ความนใจเป็นอย่ างมาก

ข้อมูลphurlenlen

Show More