กร มอุตุฯ ปร ะกาศเตื อน ฉบั บ 12 ร ะวังพ ายุ โคนี พื้นที่สีแด งเตรี ยมรับมือ

เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 5 พ.ย.2563 กรมอุตุนิยมวิทย า ออกประ กาศ ฉบับที่ 12 เรื่อง พายุโซนร้อน โคนี (พายุระดั บ 3)

(มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 7 พ.ย. 2563)” ร ะบุว่า เมื่อเวลา 22.00 น. ของวันนี้ (5 พฤศจิกายน 2563)

พายุโซนร้อน โคนี บริเว ณทะเลจีนใต้ตอนกลาง

มีศู นย์กลางอยู่ห่างประมาณ 170 กิโลเมตร ทางด้านตะวันออกของเมืองกวีนอน ประเทศเวี ยดนาม หรือที่ละติจูด 14.0 องศาเหนือ

ลองจิจูด 110.8 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศู นย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้เกือบไม่เคลื่อนที่

ค าดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน ก่อนเคลื่อนขึ้นฝั่งเมืองกวีนอน ประเทศเวียดนามในเช้าวันพรุ่งนี้ (6 พฤศจิกายน 2563)

หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำบริเว ณประเทศกัมพูชา ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก

มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง กับมีลมแ รง บริเว ณจังหวัดอำนาจเจริญนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี นครนายก

ปราจีนบุรี และสระแก้ว ขอให้เกษ ตรกรเตรียมการป้องกันและระ วังความเสี ยหายที่จะเกิ ดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

จึงขอให้ประชาช นติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทย า และสามารถติดตามข้อมูลที่เ ว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทย า http://www.tmd.go.th

หรือสายด่ วนพย ากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 23.00 น.

กรมอุตุนิยมวิทย าจะออกประกาศฉบับต่อไป ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 05.00 น.

ข้อมูลsiamnews

Show More