เปิ ดเงื่ อนไข ลงสมั ครคนละค รึ่ง รอบ 2 มีสิ ทธิกว่า 1 ล้านสิ ทธิ

ลงทะเบี ยนคนละค รึ่ง รอบ 2 เต รียมเปิ ดลงทะเบีย นใหม่ 11 พ.ย.นี้ มีสิ ทธิกว่า 1 ล้านสิ ทธิ ส่วนคนเคยลงแล้วหมดโอ กาส

ลงทะเบี ยนคนละค รึ่งรอบ 2 / 7 พ.ย. 63 โครงการคนละครึ่ง ที่เ ปิดให้ประชาช นลงทะเบี ยนผ่าน

www.คนละค รึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 และประชาช นลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งครบ 10 ล้านคนแล้ว

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. ที่ผ่านมา

จากนั้นพบว่า มีผู้ไม่ผ่านการตร วจสอบสิ ทธิ์และไม่เริ่มใช้สิ ทธิ์ภายในกำหนด 14 วัน จึงได้มีการเริ่มตั ดสิ ทธิ์ตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2563

เป็นต้นไป มีจำนวน 1,967,046 สิ ทธิ์

ล่าสุด นายพรชัย ฐีร ะเวช ที่ปรึกษาด้านเศร ษฐกิจการเงิ น สำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง

ในฐานะรองโฆษ กกระทร วงการค ลัง เปิ ดเผยว่า ตอนนี้ทางกระทร วงการคลัง

ได้กำหนดวันลงทะเบี ยนใหม่ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 06.00-23.00 น.

สำหรับ ลงทะเบี ยนคนละครึ่งรอบ 2 มีรา ยละเอี ยด ดังนี้

เริ่ มลงทะเบี ยนใหม่ 11 พ.ย. 63

เวลา 06.00 – 23.00 น.

มีจำนวนสิ ทธิ 1,967,046 สิ ทธิ

ลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com และ สาขาหรือจุ ดรับลงทะเบี ยนของธนาค ารกรุงไทย

ผู้ลงทะเบี ยนจะต้องไม่เคยได้รับสิ ทธิ์โครงการคนละครึ่งมาก่อน

ผู้ประส งค์จะใช้สิ ทธิ์โครงการคนละค รึ่ง จะไม่สามารถใช้สิ ทธิ์มาตรการช้อปดีมีคืน

ข้อมูลbrighttv.

Show More