ธ.ออ มสิน เปิ ดให้กู้ 5 หมื่นง่ าย ๆผ่าน MyMo ปรั บเก ณฑ์อนุ มัติไม่ยุ่ งย าก ไม่มีค้ำปร ะกัน

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ออมสิน

เปิ ดช่องให้กู้ 5 หมื่นง่ายๆผ่าน MyMo ปรั บเกณ ฑ์อนุ มัติไม่ยุ่ งย าก ไม่มีค้ำปร ะกัน นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาค ารออมสิน

เปิ ดเผ ยว่า ธนาค ารออมสินอยู่ระหว่ างการปรั บกฎเก ณฑ์การอ นุมั ติสินเ ชื่อเส ริมพลังฐ านราก เพื่อให้อนุ มัติสินเชื่ อได้ง่ายขึ้น

แต่ยังคงพิจารณาประกอบกับเครดิตบูโรอยู่ ซึ่งสินเชื่ อเสริมพลังฐานราก เป็นการปรั บปรุ งเงื่อ นไขมาจากสินเ ชื่อเพื่อเป็น

ค่ าใช้จ่ายสำหรับผู้มีร ายได้ประจำให้ครอบคลุมประชาช นผู้ประกอบอาชีพทุ กกลุ่ม ผ่านการจัดสรรวงเงิ นรวม 1 หมื่นล้านบ าท

จากวงเ งินเดิมที่เหลืออยู่ 1.8 หมื่นล้านบ าทโดยก่อนหน้านี้ ธนาค ารออมสินได้เปิ ดให้ลงทะเบี ยนขอสินเ ชื่อ

เสริมพลังฐานรากไปแล้ว ผ่านเว็บไซต์ของธนาค ารออมสิน แต่เนื่องจากมีผู้แ จ้งความประส งค์ขอสินเ ชื่อ

จำนวนมากเต็มวงเ งิน 10,000 ล้านบ าท ธนาค ารออมสินจึงชะลอเปิ ดลงทะเบี ยนไว้ก่อน เพื่อตร วจสอบคุณส มบัติผู้ขอสินเ ชื่อ

ภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์

โดยหลังจากพิจารณาแล้วพบว่ามีลูกค้ าจำนวนหนึ่งที่ไม่ผ่านการอนุ มัติสินเ ชื่อ ทำให้ธนาค ารมีวงเงิ นเหลืออยู่

ออมสินจึงได้เปิ ดลงทะเบี ยนให้ประชาช นแจ้งความประสงค์ขอสินเ ชื่อเสริมพลังฐานรากอีกครั้งผ่านแอพพลิเคชัน MyMo

โมบ ายแบงก์กิ้งของธนาค ารออมสิน เมื่อวันที่ 5 พ.ย.63สำหรับสินเชื่ อเสริมพลังฐานรากเป็นการป รับปรุ งเงื่ อนไข

มาจากสินเ ชื่อเพื่อเป็นค่ าใช้จ่ายสำหรับผู้มีร ายได้ประจำ ให้ครอบคลุมประชาช นผู้ประกอบอาชีพทุ กกลุ่ม

ผ่านการจัดสรรวงเ งิน 1 หมื่นล้านบ าท จากวงเ งินเดิมที่เหลืออยู่ 1.8 หมื่นล้านบ าท เพื่อนำมาปล่อยกู้ภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรน

โดยสินเชื่ อเสริมพลังฐานรากกู้สูงสุดได้ไม่เกินร ายละ 50,000 บ าท คิดอัต ราดอกเ บี้ย 0.35 เปอร์เซ็น

ต่อเดือน (Flat Rate) ระยะเวลาผ่อนชำระเงิ นกู้ไม่เกิน 3 ปี ไม่ต้องใช้หลักทรั พย์หรือบุคคลค้ำประกันเงิ นกู้

อีกทั้งยังปลอดชำระเ งินต้นและดอกเ บี้ย หรือไม่ต้องชำระเ งินงวดใน 6 เดือนแรก

ข้อมูลmumkhao

Show More