10 – 11 พฤ ศจิก าย นนี้ เตรี ยมรั บมื อพ ายุเอต าว 2 ภา คโด นเต็ มๆ

เมื่ อเวลา 04.00 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน 63 พา ยุดีเปร สชัน (พ ายุระดั บ2) บริเว ณทะเลจี นใต้ตอ นกลาง ได้ทวีกำ ลังแร งขึ้น

เป็นพ ายุโ ซนร้อน เอต าว (พา ยุระดั บ 3) แล้ว โดยมีศู นย์ก ลางอยู่ที่ละติจูด 13.0 องศาเห นือ ลอ งจิจูด 114.7 องศาตะวั นออก

มีความเร็ วลมสูงสุดใ กล้ศู นย์กลางประม าณ 65 กิโลเม ตรต่อชั่วโ มง ซึ่งพา ยุนี้เคลื่ อนตัวทางทิศต ะวันตกด้วยค วามเร็ว

ประม าณ 25 กิโลเม ตรต่อชั่วโมง ค าดว่าพ ายุจะเคลื่ อนขึ้นฝั่งประเทศเวี ยดนามตอนใต้ในช่วงวันที่ 10-11 พ.ย. 63 นี้

หลังจากนั้นจะอ่ อนกำลังลงเป็นพ ายุดีเปร สชัน และหย่ อมความกดอาก าศต่ำกำลังแร งบริเว ณประเท ศกั มพูชา

ส่งผลให้ภ าคตะวันออกเฉีย งเหนื อตอนล่างและภา คตะวันอ อก มีฝนตกเล็ กน้อยถึงปานกล างกับมีลมแ รง

ขอให้เก ษตรกรบริเ วณดังกล่าวเตรี ยมการป้องกันและร ะวังความเ สียห ายที่จะเ กิดต่อผลผ ลิตทางการเก ษตรไว้ด้วย

ขอให้ประชาช นติดตามประก าศจากกรมอุตุนิย มวิทย า และสามารถติ ดตามข้อมูลที่เว็ บไซต์

กรม อุตุนิย มวิทย า http://www.tmd.go.th หรือส ายด่ วนพย ากรณ์อาก าศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลsiamtoday

Show More