ท่องค าถาหล วงปู่ท วด ขณ ะเ ดินทางไก ลแคล้ วค ลาดป ลอดภั ย

สำหรับท่านที่ต้องเดิ นทางไกลขอพรพร ะให้เดิ นทางโดยสวั สดิภาพ ใกล้ช่วงวันหยุดย าวแบ บนี้หลายท่านคงมีแ พลน

กลับบ้ านไปรดน้ำดำหั วผู้ใหญ่ หรือพาคร อบครัวไปพั กผ่ อนในวันห ยุดย าว

มะติ ย าเต มะเต ย าติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ จะสา มะติย าโน มะโนย าติ

มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติ มะติจะลัง ใช้ภาวนาก่อนออกเดินทางไกลจะช่วยให้

ปล อดภั ยและสำเร็จในจุดมุ่งหมายปลายทาง

(ท่อง 3 จบ)

“อิติปิโส ภควา ย าตร าย ามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ”

แล้วขอพรพ ระให้เดิ นทางโดยสวั สดิภาพ

รวม 10 ค าถาในการขับขี่รถ เพื่อแคล้วคลาดปล อดภั ย

ค าถาที่ ๑ ค าถาขับรถปล อดภั ย ตั้งนะโม 3 จบก่อนแล้วค่อยสว ด ค าถา

“เมตตัญ จะ สัพพะโล กัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อัปปะริมานัง”

พึงเจริญเมตตาจิตอันกว้างใหญ่ อันหาขอบเขตมิได้ อันไม่มีเ ว รไม่มีศั ตรูคู่ภั ย ไปในสัตว์โลกทั้งสิ้น

ทั้งในทิศเบื้องบนในทิ เบื้องต่ำและในทิศขวาง บทค าถาของหลวงพ่อจรัญ

ค าถาที่ ๒ ค าถาเดินทางไกล ให้ตั้งสติเป็นสมาธิแล้วสว ด ก่อนเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางไกล

“มะติ ย าเต มะเต ย าติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ จะสา

มะติย าใน มะโนย าติ มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติมะติจะลัง”

ค าถาที่ ๓ ค าถาเดินทางปล อดภั ย ไร้อุปสรรค

“สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะ อะ อุ”

ค าถาที่ ๔ ค าถาเดินทางปล อดภั ย มีสติ ไม่หลับใน

“พุทโธ ร ะ เ บิ ดเปิ ดทาง อะระหัง สุคะโต นะโมพุทธายะ”

ค าถาที่ ๕ ค าถาย ามคับขัน ใช้สว ด ย ามตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน อั น ต ร า ย

มีศัตรูหรือผู้ไม่ประสงค์ดีที่มองไม่เห็นคอยจ้องเล่นงานอยู่

“พุทโธเมสะระนัง เลนัง ตาณังชี วิตัง ปะริยันตะ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง

คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นะปิดหู โมปิดตา พุทมิเห็น ธาดลซ่อนไว้ ยะ หายไป”

ค าถาที่ ๖ ค าถาอัญเชิญพระเครื่อง ใช้สว ด กับพระเครื่องที่นับถือบูชาของคุณก่อนออกจากบ้ าน

เพื่อความเป็นสิริมงคลและคุ้มครองให้แคล้วคลาดปล อดภั ย

“พุทธัง อาราธนานัง รั กษ า ธัมมัง สังฆัง อาราธนานัง รั กษ า”

ค าถาที่ ๗ ค าถาเดินทางแค ล้วค ลาดปล อดภั ย

“อิติปิโส ภะคะวา ย าตรา ย ามดี วันนี้ชั ยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ย าตร าย ามดี(วันที่เดินทาง)

ชัยศรีสวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ย าตร าย ามดี

พระ(วันที่เดินทาง) ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ ขอให้ข้าพเจ้า(และคณะ)เดินทางโดยปล อดภั ย

ปราศจากอุบัติเห ตูเภทภั ยทั้งหลายทั้งปวง ทั้งย านพาหนะ(รถ เรือ เครื่องบิน และอื่น)และตัวข้าพเจ้า (และคณะ) เองด้วยเทอญ”

ค าถาที่ ๘ ค าถารอดพ้นอั น ต ร า ย ใช้สว ด เมื่อพบเจอสถานการณ์คับขัน อั น ต ร า ย ได้แก่

มีคนสะกดรอยตาม ถูกปองร้ า ย จะทำให้รอดพ้นภั ยเหล่านั้นได้ เป็นต้น

“นะรา นะระ หิตังเทวัง นะระเทเรหิปูชิตัง นะรานัง กะมะปังเกหิ นะมามิสุคะตังชินัง”

ค าถาที่ ๙ ค าถาป้องกันภั ยพิ บัติ ใช้สว ด ก่อนเดินทางหรือทำกิจการใด ที่อาจเกิ ดอั น ต ร า ยได้

“ระตะนัตตะ ยังปุเชมิ คุณะวันตา นะราปิจะ เตโสตตะมา นุภาเวนะ ปุญญานิ ปะกะตานิเม”

ค าถาที่ ๑๐ ค าถาแคล้วคลาด ให้สว ด ค าถานี้ 3 จบก่อนเดิ นทางหรือขับรถ

“ พุทธาอะนุนามะริย าสุขังเ ขยเย พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเขยเย พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก วันทามิเตสุระนะรักกะเมสะเม”

ข้อมูลdaidee

Show More